Phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương

Tổng cục Thuế vừa ban hành công văn (số 5401/TCT-TCCB) gửi các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế và cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống ngành Tài chính và 80 năm Ngày Truyền thống ngành Thuế Việt Nam.

Cụ thể, Tổng cục Thuế phát động phong trào thi đua với chủ đề: “Ngành Thuế Việt Nam quyết tâm phát huy truyền thống đoàn kết, kỷ cương, đổi mới; phấn đấu thi đua hoàn thành toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ chính trị để lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Tài chính, kỷ niệm 80 năm Ngày Truyền thống ngành Thuế Việt Nam và hướng tới Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VI - năm 2025”.

Ngành Thuế phát động thi đua hoàn thành toàn diện nhiệm vụ hướng tới 80 năm thành lập

Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Mai Xuân Thành trao giấy khen của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế biểu dương các tập thể trong nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế. Ảnh: Thanh Thanh

Cũng tại công văn này, mục tiêu phong trào thi đua ngành Thuế hướng đến là: tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, kỷ cương, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ thu ngân sách giai đoạn 2021-2025. Kịp thời động viên, khuyến khích các đơn vị thuộc, trực thuộc Tổng cục Thuế và toàn thể công chức, viên chức, người lao động quyết tâm, nỗ lực hoàn thành vượt mức chỉ tiêu nhiệm vụ để lập thành tích hướng tới những ngày kỷ niệm lớn của ngành Tài chính và ngành Thuế Việt Nam.

Cùng đó, Tổng cục Thuế yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc Tổng cục Thuế và cục thuế các địa phương triển khai hiệu quả công tác tổ chức các hoạt động tuyên truyền rộng khắp trong toàn ngành Thuế, hướng về kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, ngành Tài chính và ngành Thuế Việt Nam.

Tại công văn này, Tổng cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế các cấp, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các phong trào thi đua, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của ngành Thuế, của từng đơn vị từ nay đến năm 2025. Trong đó, các đơn vị tập trung tuyên truyền về thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ, chỉ tiêu thu ngân sách nhà nước được Quốc hội, Chính phủ, Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế giao.

Đồng thời, các đơn vị thuế tuyên truyền về khí thế thi đua lao động sáng tạo của công chức, viên chức, người lao động ngành Thuế lập thành tích chào mừng các ngày kỷ niệm, các sự kiện lớn trong năm 2025 của ngành Tài chính, ngành Thuế và của từng đơn vị; vận động, khuyến khích công chức, viên chức tham gia viết tin, gửi bài đăng trên cổng/trang Thông tin điện tử của đơn vị và các cơ quan báo chí tham gia cuộc thi viết với chủ đề: “Dấu ấn ngành Thuế qua 80 năm xây dựng, đổi mới và phát triển”.

Tôn vinh điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt

Lãnh đạo Tổng cục Thuế yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc nghiêm túc triển khai thực hiện công tác phát động thi đua, tuyên truyền trong toàn đơn vị theo hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế về phong trào thi đua.

Đồng thời, từ nay đến hết năm 2025, các đơn vị trong toàn ngành Thuế cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, những điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước; tổ chức các hoạt động tôn vinh điển hình tiên tiến.

Ngành Thuế phát động thi đua hoàn thành toàn diện nhiệm vụ hướng tới 80 năm thành lập

Phó Tổng cục trưởng Đặng Ngọc Minh trao giấy khen Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế biểu dương các cá nhân có thành tích xuất sắc trong ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý thuế. Ảnh: Thanh Thanh

Tổng cục Thuế đề nghị các đơn vị tập trung thực hiện triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Thuế Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước ngành Thuế Việt Nam theo Quyết định số 1513/QĐ-TCT ngày 12/10/2023 của Tổng cục Thuế và Thông báo số 38/TC-BCĐ ngày 7/11/2023 của Ban chỉ đạo Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Thuế Việt Nam.

Thông qua công tác quản lý, phát hiện, lựa chọn và giới thiệu cho các cơ quan báo chí trong và ngoài ngành Thuế các gương điển hình tiên tiến (tập thể, cá nhân); gương người tốt, việc tốt; những cách làm hay, sáng tạo, những sáng kiến hiệu quả trong ngành Thuế.

Tuyên truyền chuyên sâu về các sự kiện nổi bật của ngành Thuế, của từng lĩnh vực công tác; các bài học kinh nghiệm được đúc rút, tổng kết từ các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị; tham gia viết bài, đưa tin kịp thời các sự kiện tại đơn vị; phối hợp, trao đổi, cung cấp thông tin, tư liệu đảm bảo chính xác, kịp thời, đáp ứng yêu cầu tuyên truyền của ngành Thuế và từng cơ quan, tổ chức, đơn vị;...

Để phong trào thi đua được triển khai rộng khắp, đạt hiệu quả, Tổng cục Thuế đề nghị thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá tình hình phát động phong trào thi đua và tuyên truyền theo hướng dẫn của Bộ Tài chính và Tổng cục Thuế.

Trước đó, Bộ Tài chính đã ban hành Chỉ thị số 03-CT/BCSĐ ngày 03/7/2023 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính về việc tổ chức các hoạt động hướng tới kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Tài chính và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ VI; Nghị quyết số 17-NQ/BCSĐ ngày 23/10/2023 của Ban Cán sự Đảng Bộ Tài chính về việc lập thành tích chào mừng kỷ niệm 80 năm thành lập ngành Tài chính và hướng tới Đại hội thi đua yêu nước ngành Tài chính lần thứ VI - năm 2025; Công văn số 11577/BTC-TCCB ngày 23/10/2023 của Bộ Tài chính về việc phát động thi đua và tổ chức tuyên truyền.

Để triển khai các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 1322/QĐ-TCT ngày 30/8/2023 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về Kế hoạch triển khai phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 80 năm Ngày Truyền thống ngành Thuế Việt Nam.