Ngành Thuế thực hiện 47.373 cuộc thanh tra, kiểm tra trong 9 tháng năm 2022