thủy lợi

Bộ Tài chính đã ban hành quy định giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018-2020. Ảnh: TL.

Cử tri tỉnh Tây Ninh đề nghị điều chỉnh mức giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi. Bởi vì thực hiện theo quy định hiện nay là quá thấp, không phù hợp với điều kiện hiện nay.

Bộ Tài chính cho biết, triển khai Luật Thuỷ lợi và Nghị định số 96/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ quy định chi tiết về giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi và hỗ trợ tiền sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định số 1050a/QĐ-BTC ngày 30/6/2018 quy định giá tối đa sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2018 - 2020.

Đối với giai đoạn từ năm 2021 trở đi, tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 96 quy định:“Căn cứ vào phương pháp định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi, chủ quản lý công trình thủy lợi hoặc tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi xây dựng phương án giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi theo quy định tại Điều 9 Nghị định 96. Căn cứ tình hình thực tế biến động của các yếu tố hình thành giá và khả năng ngân sách nhà nước, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương quy định và thông báo mức giá tối đa sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi cho thời kỳ ổn định ngân sách mới”.

Theo đó, chủ quản lý công trình thủy lợi hoặc tổ chức, cá nhân khai thác công trình thủy lợi căn cứ vào phương pháp định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi quy định tại Nghị định số 96 để xây dựng phương án giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.

Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương sẽ căn cứ tình hình thực tế biến động của các yếu tố hình thành giá và khả năng ngân sách nhà nước, quy định và thông báo mức giá tối đa sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi cho thời kỳ ổn định ngân sách mới./.

Minh Anh