12

Các khoản hỗ trợ chỉ được thực hiện khi có dự toán được cấp có thẩm quyền quyết định.

Dự thảo nghị định nhấn mạnh, đây là nguồn thu ưu tiên sử dụng cho chi đầu tư phát triển.

Nguồn thu phải nộp đầy đủ, kịp thời vào ngân sách nhà nước

Liên quan đến nguồn thu từ chuyển nhượng vốn NN tại các DN đã bàn giao về Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC), Bộ Tài chính trình Chính phủ cho bổ sung nội dung quy định: Nguồn thu từ chuyển nhượng vốn NN đầu tư tại các DN đã chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về SCIC nộp ngân sách nhà nước (NSNN) theo chỉ đạo của Chính phủ (nếu có).

Theo lý giải của Bộ Tài chính, nội dung này được bổ sung trên cơ sở rà soát thực tế quá trình chỉ đạo điều hành ngân sách của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến nguồn thu này để bổ sung nguồn thu ngân sách phục vụ các nhiệm vụ chi theo nghị quyết của Quốc hội, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thời gian qua, cũng như nhu cầu bổ sung, điều hành ngân sách trong giai đoạn tiếp theo trong điều kiện nguồn thu ngân sách khó khăn. Việc thực hiện thu vào ngân sách nguồn thu này vẫn đảm bảo phù hợp với quy định của Luật NSNN (thu hồi vốn NN đầu tư tại các tổ chức kinh tế thuộc trung ương và địa phương).

Về nguyên tắc quản lý, sử dụng nguồn thu, dự thảo nghị định quy định, các khoản thu từ chuyển đổi sở hữu DN, đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL), chuyển nhượng vốn NN và chênh lệch vốn chủ sở hữu lớn hơn vốn điều lệ tại DN sau khi đã trừ các chi phí về sắp xếp, cơ cấu lại DN, ĐVSNCL phải nộp đầy đủ, kịp thời vào NSNN. Các khoản thu, chi hỗ trợ từ NSNN theo quy định tại nghị định này phải được lập dự toán NSNN.

Các khoản hỗ trợ chỉ được thực hiện khi có dự toán được cấp có thẩm quyền quyết định và ưu tiên cho chi đầu tư phát triển theo quy định tại nghị định này. Việc lập dự toán chi đầu tư phát triển thực hiện theo quy định của Luật NSNN, Luật Quản lý, sử dụng vốn NN đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại DN và Luật Đầu tư công.

Ngoài các nguyên tắc chung, dự thảo nghị định nhấn mạnh rõ nguồn thu này ưu tiên sử dụng cho chi đầu tư phát triển (gồm chi đầu tư, bổ sung vốn cho DN và chi đầu tư phát triển theo quy định của Luật NSNN, Luật Đầu tư công) để đảm bảo phù hợp quan điểm chỉ đạo của Đảng, nghị quyết của Quốc hội. Đối với các khoản chi thường xuyên theo quy định tại nghị định này, trường hợp nguồn thu từ sắp xếp, CPH, cơ cấu lại vốn NN không đảm bảo được thì ngân sách các cấp vẫn có trách nhiệm chi, do đây là các nhiệm vụ chi thuộc trách nhiệm của NN khi sắp xếp, CPH, chuyển nhượng vốn NN theo quy định của pháp luật.

Quy định cụ thể các khoản chi hỗ trợ

Dự thảo nghị định cũng quy định rất cụ thể về các nội dung chi hỗ trợ của NSNN bao gồm ngân sách trung ương và ngân sách địa phương.

Trong đó, về thực hiện chi, dự thảo nghị định quy định phù hợp với Luật NSNN, trong đó đối với ngân sách trung ương thì thực hiện chi thông qua các đơn vị dự toán chi NSNN của các bộ quản lý ngành; đối với ngân sách địa phương thực hiện chi thông qua đơn vị dự toán cấp I thuộc ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Về nội dung chi, dự thảo quy định 2 nhóm chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển.

Cụ thể, về chi thường xuyên, là các khoản chi hoàn trả tiền nộp thừa, chi bù đắp nguồn còn thiếu các khoản thuộc trách nhiệm chi của NN theo quy định của pháp luật về CPH và hình thức sắp xếp, chuyển đổi sở hữu khác, chuyển nhượng vốn NN. Bao gồm: chi xử lý lao động dôi dư, tinh giản biên chế; chi bù đắp các khoản chi liên quan đến CPH (chi phí CPH, chi ưu đãi cho người lao động, bù đắp phần vốn NN sau khi quyết toán vốn NN tại thời điểm chính thức chuyển thành công ty cổ phần); chi bù đắp chi phí chuyển nhượng vốn NN, chuyển nhượng quyền mua cổ phần phát hành thêm và quyền góp vốn NN tại DN trong trường hợp số thu không đủ bù đắp chi phí.

Về chi đầu tư phát triển, dự thảo nghị định quy định 2 nhóm chi. Thứ nhất là, hỗ trợ đầu tư vốn NN vào các DN theo đúng quy định tại Luật Quản lý, sử dụng vốn NN đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại DN gồm: đầu tư vốn NN để thành lập DN do NN nắm giữ 100% vốn điều lệ; đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho DN do NN nắm giữ 100% vốn điều lệ đang hoạt động; đầu tư bổ sung vốn NN để tiếp tục duy trì tỷ lệ cổ phần, vốn góp của NN tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; đầu tư vốn NN để mua lại một phần hoặc toàn bộ DN.

Thứ hai là, chi đầu tư phát triển theo quy định của Luật NSNN, Luật Đầu tư công. Nội dung này bao hàm cả chi đầu tư cho các dự án quan trọng, mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội cao, giải quyết các vấn đề kinh tế - xã hội cấp bách (theo từng trường hợp, dự án đầu tư cụ thể) theo định hướng của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội...

Bên cạnh những nội dung trên, dự thảo nghị định cũng quy định cụ thể về nhiều vấn đề khác như lập dự toán, xử lý chuyển tiếp, trách nhiệm thi hành và tổ chức thực hiện…

Các nguồn thu gồm: Thu từ cổ phần hóa (CPH) và các hình thức sắp xếp, chuyển đổi sở hữu khác của doanh nghiệp (DN) do nhà nước (NN) nắm giữ 100% vốn điều lệ (DN cấp 1), thu từ CPH DN do DN cấp 1 nắm giữ 100% vốn điều lệ (DN cấp 2), CPH đơn vị sự nghiệp công lập và thu từ chuyển nhượng vốn NN, không bao gồm nguồn thu từ chuyển nhượng vốn tại các DN đã chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn NN về SCIC.

Diệu Thiện