Trả lời: Tại khoản 1, khoản 9, khoản 15 Điều 14 Thông tư số 219/2013/ TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài quy định về nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT đầu vào thì trường hợp công ty tại Bắc Ninh mua nhà cho giám đốc chi nhánh khác tỉnh ở, chi nhánh hạch toán phụ thuộc ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính (giám đốc chi nhánh là cá nhân nước ngoài cư trú tại Việt Nam, hưởng lương tại Việt Nam theo hợp đồng lao động ký với công ty) thì thuế GTGT phát sinh khi mua căn hộ và các chi phí phát sinh liên quan đến việc sử dụng căn hộ (như tiền điện, nước, phí quản lý…) không được khấu trừ vào chi phí được trừ hoặc tính vào nguyên giá của tài sản cố định.

Trường hợp, tiền điện, nước, phí quản lý chi nhánh trả hộ công ty đã nhận hóa đơn của đơn vị cung cấp thì chi nhánh lập hóa đơn trả công ty để thu tiền hoặc bù trừ với nghĩa vụ phải trả công ty.