ninh bình

Số thu từ khu vực ngoài quốc doanh ở Ninh Bình trong 7 tháng đầu năm 2021 ước đạt hơn 6.636 tỷ đồng, bằng 72% dự toán. Ảnh: Hoài Đức

Trong đó, số thu từ thuế, phí, lệ phí, thu khác và thu từ đất ước đạt hơn 8.469 tỷ đồng, bằng 71% dự toán; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt hơn 3.842 tỷ đồng, bằng 58% dự toán.

Trong tổng thu nội địa do Cục Thuế tỉnh Ninh Bình quản lý, có 12/15 khoản thu đạt tiến độ từ 60% trở lên so với dự toán. Đây đều là những khoản thu lớn và có mức tăng trưởng so với cùng kỳ.

Cụ thể, khoản thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương đạt 75%; doanh nghiệp nhà nước địa phương đạt 62%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 73%; thu thuế công thương nghiệp và dịch vụ khu vực ngoài quốc doanh đạt 72% dự toán; thuế thu nhập cá nhân đạt 94%; thuế bảo vệ môi trường đạt 141%; lệ phí trước bạ đạt 70%; thu từ hoạt động xổ số đạt 67%; thu khác ngân sách đạt 93%; thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi, công sản đạt 154%; thu cổ tức, lợi nhuận được chia và lợi nhuận sau thuế ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp là 61%.

Bên cạnh đó, còn 3/15 khoản thu dưới 50% so với dự toán, do đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp tới tiến độ thu, như: Thu từ phí, lệ phí; thu tiền cho thuế mặt đất, mặt nước; khoản thu từ cấp quyền khai khác khoáng sản./.

Đức Minh