Cụ thể, ngày 26/4, PDR sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành gần 51 triệu cổ phiếu PDR trả cổ tức theo tỷ lệ 11,7%, tương ứng cổ đông sở hữu 1.000 cổ phiếu sẽ được nhận 117 cổ phiếu mới.

Nguồn vốn thực hiện từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán. Theo báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã kiểm toán, PDR ghi nhận doanh thu đạt 3.911 tỷ đồng, tăng 15% so với năm 2019; lợi nhuận sau thuế đạt 1.220 tỷ đồng, tăng trưởng 39,6%.

Tại thời điểm ngày 31/12/2020, nợ phải trả của công ty ghi nhận ở mức 10.398 tỷ đồng, cao gấp hơn 2 lần so với vốn chủ sở hữu 5.193,4 tỷ đồng. Trong đó, vay ngắn hạn trong kỳ của PDR có xu hướng tăng từ 1.201,6 tỷ đồng hồi đầu năm lên mức 1.413,6 tỷ đồng./.

Hồng Quyên