Tập trung thực hiện 5 chương trình chuyên đề về nông thôn mới
Tập trung thực hiện 5 chương trình chuyên đề về nông thôn mới. Ảnh: Nguyên Phương

Sáng 17/11, Văn phòng Điều phối nông thôn mới trung ương (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức “Hội nghị quán triệt một số nội dung trọng tâm và các chương trình chuyên đề thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025”.

Trình bày một số nội dung chính về cơ chế phân bổ, huy động nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, ông Vi Việt Hoàng - Trưởng phòng Kế hoạch - tài chính và giám sát (Văn phòng Điều phối nông thôn mới trung ương), cho biết tiêu chí phân bổ vốn cho chương trình chuyên đề được xác định dựa vào các mục tiêu, nhiệm vụ, nội dung thực hiện và tổng nguồn vốn ngân sách trung ương của từng chương trình chuyên đề được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Theo Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg ngày 25/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, hệ số phân bổ vốn ngân sách trung ương cho các tỉnh thực hiện chương trình đối với xã đặc biệt khó khăn, hệ số 4,0. Các xã đạt từ 15 tiêu chí trở lên, hệ số 1,3. Các xã còn lại, không thuộc đối tượng ưu tiên nêu trên (bao gồm cả các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, để tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí và đạt chuẩn bền vững), hệ số 1,0.

Phân bổ vốn cho chương trình xây dựng nông thôn mới cần tiêu chí gì?
Chương trình nông thôn mới góp phần làm cho bộ mặt nông thôn khang trang, sạch đẹp. Ảnh: TL.

Hệ số phân bổ cho các tỉnh nhận hỗ trợ từ ngân sách trung ương và tỉnh Quảng Ngãi: Các tỉnh có tỷ lệ nhận hỗ trợ từ ngân sách trung ương dưới 50% và tỉnh Quảng Ngãi, hệ số 1,0. Các tỉnh có tỷ lệ nhận hỗ trợ từ ngân sách trung ương từ 50% trở lên, hệ số 1,2.

Tiêu chí, hệ số phân bổ vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2022 - 2025: Xã đạt dưới 15 tiêu chí, các xã an toàn khu chưa đạt chuẩn nông thôn mới, hệ số 5,0. Xã đạt từ 15 đến 18 tiêu chí, hệ số 3,0. Xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, hệ số 1,0.

Tiêu chí, hệ số phân bổ cho các tỉnh theo đối tượng huyện, căn cứ mục tiêu phấn đấu của các địa phương, hỗ trợ cho mỗi tỉnh tối đa không quá 2 huyện chưa đạt chuẩn (không bao gồm các huyện nghèo đã được phê duyệt tại Quyết định số 353/QĐ-TTg ngày 15/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ) để tập trung hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới và phấn đấu đạt chuẩn giai đoạn 2021 - 2025: Hệ số phân bổ cao gấp 4 lần so với các xã dưới 15 tiêu chí theo quy định tại điểm a khoản 1 điều này.

Đối với các đơn vị cấp huyện còn lại phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn 2021 - 2025, các tỉnh chủ động bố trí vốn ngân sách trung ương phân bổ cho các xã, vốn ngân sách địa phương và huy động các nguồn lực hợp pháp để thực hiện theo quy định.

Tiêu chí, hệ số phân bổ cho các tỉnh thuộc đối tượng ưu tiên, hệ số phân bổ cho các tỉnh nhận hỗ trợ từ ngân sách trung ương và tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi, các tỉnh có tỷ lệ nhận hỗ trợ từ ngân sách trung ương từ 60% trở lên, hệ số 0,3. Các tỉnh miền núi, Tây Nguyên, hệ số 0,5.

Hội nghị còn tập trung thảo luận 5 chương trình chuyên đề thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025, đó là: Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới, hướng tới nông thôn mới thông minh giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.