Phí hải quan đối với chuyến bay nước ngoài đến Việt Nam
Ảnh minh họa. Nguồn: internet.

Theo Tổng cục Hải quan, tại khoản 2 Điều 3 Nghị định 120/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí quy định: “Tổ chức thu phí, lệ phí thực hiện kê khai, nộp phí, lệ phí thu được như sau: Tổ chức thu lệ phí thực hiện nộp toàn bộ tiền lệ phí thu được vào NSNN. Tổ chức thu lệ phí thực hiện kê khai, nộp lệ phí theo tháng, quyết toán lệ phí năm theo quy định của pháp luật quản lý thuế.

Tại khoản 2 Điều 4 Thông tư 194/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp phí hải quan và lệ phí ra, vào cảng hàng không, sân bay đối với chuyến bay của nước ngoài đến các cảng hàng không Việt Nam quy định: “Phí hải quan: 50 USD/chuyến bay đến”.

Điểm i khoản 5 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế có hiệu lực thi hành quy định: “Tổ chức được giao nhiệm vụ tổ chức thu phí, lệ phí theo quy định của pháp luật về phí, lệ phí thực hiện khai số tiền phí, lệ phí đã thu được với cơ quan thuế quản lý trực tiếp (trừ phí hải quan; lệ phí hàng hóa, hành lý, phương tiện vận tải quá cảnh)”.

Đối chiếu với các quy định trên, Tổng cục Hải quan đề nghị Cảng vụ Hàng không miền Trung nộp tiền phí hải quan đối với chuyến bay nước ngoài đến Việt Nam vào ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước theo tiểu mục 2666, cơ quan quản lý khoản thu là cơ quan hải quan.