* PRC: CtyCP Portserco (Mã CK: PRC) tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/01/2014. Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu.Thời gian thực hiện: 15/04/2014. Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại nơi mở tài khoản; Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CtyCP Portserco, địa chỉ: số 59 Ba Đình, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng .

* MAS: CtyCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng (Mã CK:MAS) thông báo lịch trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/01/2014. Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu. Thời gian thực hiện: 21/02/2014. Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại nơi mở tài khoản; Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CtyCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng./.

* VLF: CtyCP Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long (Mã CK:VLF) thông báo lịch trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/01/2014. Tỷ lệ thanh toán: 8%/cổ phiếu. Thời gian thanh toán: 20/02/2014. Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại nơi cổ đông mở tài khoản; Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CtyCP Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long./.

Hồng Quyên