PVN nộp ngân sách 85,8 nghìn tỷ đồng trong nửa đầu năm

PVN đạt tổng lợi nhuận sau thuế 23,6 nghìn tỷ đồng, bằng 119% kế hoạch 6 tháng Chính phủ giao và 59% kế hoạch năm. Ảnh minh họa: PVN

Cụ thể theo báo cáo công bố hôm nay, 21/7, Tập đoàn Dầu khí Quốc gia (PVN) cho biết, 6 tháng đầu năm 2014 doanh thu toàn tập đoàn đạt 380 nghìn tỷ đồng, vượt 21,7% kế hoạch 6 tháng Chính phủ giao và bằng 57% kế hoạch năm Chính phủ giao.

Tập đoàn nộp ngân sách Nhà nước đạt 85,8 nghìn tỷ đồng, vượt 27,2% kế hoạch 6 tháng Chính phủ giao và bằng 61% kế hoạch năm Chính phủ giao, giảm 3,3% so với cùng kỳ năm 2013. Tuy nhiên nếu loại trừ 5 nghìn tỷ đồng Tập đoàn đã nộp bổ sung trong 6 tháng đầu năm 2013, thì nộp ngân sách Nhà nước toàn Tập đoàn 6 tháng đầu năm 2014 tăng 2,5% so với cùng kỳ năm 2013.

Về chỉ tiêu tài chính hợp nhất, tổng doanh thu toàn tập đoàn đạt 192,4 nghìn tỷ đồng, vượt 15,6% kế hoạch 6 tháng Chính phủ và bằng 54% kế hoạch năm Chính phủ giao, bằng mức thực hiện cùng kỳ năm 2013.

Tổng lợi nhuận sau thuế đạt 23,6 nghìn tỷ đồng, bằng 119% kế hoạch 6 tháng Chính phủ giao và 59% kế hoạch năm.

Hệ số bảo toàn vốn đến thời điểm 30/6/2014 đạt 1,07 lần, đảm bảo an toàn và phát triển vốn.

Hệ vay và nợ ngân hàng/tổng tài sản thời điểm 30/6/2014 là 0,25 lần, đảm bảo an toàn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển của Tập đoàn.

Bên cạnh sản xuất kinh doanh, công tác triển khai thực hiện đề án tái cấu trúc doanh nghiệp cũng được PVN triển khai thực hiện khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo tiến độ yêu cầu tại Quyết định 46 của Thủ tướng Chính phủ.

Công tác an sinh xã hội tiếp tục được tích cực triển khai thực hiện theo cam kết với tổng số tiền đã thực hiện đạt 300 tỷ đồng trên tổng số 500 tỷ đồng cam kết cả năm.

Đồng thời, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được triển khai nghiêm túc trong toàn Tập đoàn. Theo đó, tất cả các đơn vị thành viên đã triển khai Chương trình hành động thực hiện tiết giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm với tổng số 639 tỷ đồng đã tiết giảm được trong nửa đầu năm 2014, bằng 143% kế hoạch 6 tháng và 48% kế hoạch năm.

Hoàng Lâm