Việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp tiêu biểu cấp tỉnh năm 2024 nhằm phát hiện và tôn vinh các sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu của người tiêu dùng trong và ngoài nước để có kế hoạch hỗ trợ phát triển sản xuất và xúc tiến thương mại, góp phần thúc đẩy công nghiệp nông thôn tỉnh Quảng Ngãi phát triển.

Quảng Ngãi: Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm  2024
Quảng Ngãi: Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu năm 2024. Ảnh: CTV

Đối tượng tham gia là các tổ chức, cá nhân trực tiếp đầu tư, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tại các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh, có đăng ký kinh doanh theo quy định, bao gồm: doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, tổ hợp tác và hộ kinh doanh (gọi chung là cơ sở công nghiệp nông thôn).

Sở Công thương tỉnh Quảng Ngãi là cơ quan thường trực Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Quảng Ngãi năm 2024.

Trước đó, năm 2022, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã công nhận và tôn vinh 17 sản phẩm/bộ sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh. Tại kỳ bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực miền Trung - Tây Nguyên năm 2022, tỉnh Quảng Ngãi có 9 sản phẩm/bộ sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực.

Tại kỳ bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2023, tỉnh Quảng Ngãi có 1 sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia (sản phẩm Bò khô Thu Ba của Công ty TNHH Sản xuất và thương mại Thu Ba).