Phát biểu khai mạc kỳ họp, ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh, nhấn mạnh: Năm 2023, trong bối cảnh cực kỳ nhiều khó khăn, thử thách chưa từng có từ đầu nhiệm kỳ XV đến nay, tuy nhiên Quảng Ninh đã bám sát sự chỉ đạo của trung ương và thực tiễn của địa phương, tiếp tục kiên định, quyết tâm, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, kiên trì nỗ lực, chủ động vượt qua khó khăn, đạt được những kết quả tích cực, toàn diện.

GRDP năm 2023 ước đạt 11,03%, gấp đôi bình quân chung cả nước, đứng đầu Vùng đồng bằng sông Hồng; thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 55.600 tỷ đồng, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao, thuộc nhóm các địa phương dẫn đầu cả nước; tạo đột phá trong thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, đạt 3,1 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay, đứng đầu cả nước. GRDP bình quân đầu người năm 2023 ước đạt trên 9.400 USD, gấp 1,4 lần so với năm 2020. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; công tác đối ngoại được đẩy mạnh, đi vào chiều sâu.

Qua kết quả năm 2023 và nhìn lại nửa chặng đường triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2021 - 2025, chúng ta có quyền tự hào: Trong sự kế thừa, đổi mới và phát triển, đến nay Quảng Ninh đã “vươn lên trở thành một trong những tỉnh đi đầu trong công cuộc đổi mới sáng tạo của Vùng đồng bằng Bắc bộ, một cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc” với đà tăng trưởng 2 con số liên tục từ đầu nhiệm kỳ đến nay.

Năm 2024, trong bối cảnh các rủi ro tiềm ẩn từ môi trường thế giới vẫn còn hiện hữu, nền kinh tế nước ta tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; tỉnh ta đang đứng trước những thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng nhìn chung khó khăn nhiều hơn.

Quảng Ninh khai mạc Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa XIV
Ông Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, phát biểu khai mạc kỳ họp.

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh đề nghị HĐND tỉnh tập trung đánh giá sâu sắc tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhằm thực hiện thắng lợi mục tiêu nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; thúc đẩy phát triển theo chiều sâu, bền vững, tăng trưởng xanh, bao trùm, toàn diện; đẩy mạnh cơ cấu lại, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ, khả năng thích ứng, sức cạnh tranh của nền kinh tế, giữ vững đà tăng trưởng bền vững hai con số.

Tiếp tục thực hiện hiệu quả các đột phá chiến lược gắn với lộ trình hoàn thành tổng thể các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025, quyết tâm giữ vững đà tăng trưởng 2 con số trong 9 năm liên tiếp. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 55.600 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng trên 10%, trọng điểm là thu hút vốn FDI ít nhất 3 tỷ USD; giữ vững vị trí nhóm đứng đầu cả nước về các chỉ số PCI, PAR-Index, SIPAS và PAPI...

Phấn đấu toàn tỉnh không còn hộ nghèo và giảm 50% hộ cận nghèo theo quy định chuẩn nghèo đa chiều áp dụng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2025 tại Nghị quyết số 13/2023/NQ-HĐND ngày 30/3/2023 của HĐND tỉnh, cao gấp 1,4 lần so với mặt bằng chung toàn quốc; GRDP bình quân đầu người năm 2024 phấn đấu đạt trên 10.000 USD.

Cùng với đó, thảo luận, quyết định một số chính sách đặc thù hỗ trợ một số đối tượng người có công với cách mạng, hỗ trợ bác sĩ luân phiên nhằm cụ thể hoá chủ trương gắn kết chặt chẽ, hài hoà phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, tiến bộ và công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội; phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, nâng cao chất lượng mọi mặt đời sống của nhân dân.

Tại Kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu. Đây là phương thức giám sát quan trọng, thể hiện sự ghi nhận, đánh giá của HĐND tỉnh đối với những nỗ lực, cố gắng, uy tín và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao từ đầu nhiệm kỳ đến nay của những người được lấy phiếu tín nhiệm, đồng thời giúp cán bộ cầu thị “tự soi”, “tự sửa”, tiếp tục phấn đấu, rèn luyện trong công tác…

Thực hiện quy trình bầu Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhiệm kỳ 2021 - 2026, đây là công việc rất hệ trọng của tỉnh đảm bảo giữ vững sự ổn định, kế thừa và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, chiến lược của tỉnh và xây dựng chính quyền địa phương trong sạch, vững mạnh, hành động, phục vụ, hoạt động hiệu lực, hiệu quả đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.