Cụ thể tại văn bản này, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đồng ý kéo dài thời gian thực hiện và thanh toán đến hết ngày 31/12/2014 đối với số vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ khắc phục thiên tai, bão lũ năm 2013 chưa giải ngân hết của tỉnh Lào Cai, tỉnh Quảng Ninh như đề nghị trước đó của UBND tỉnh Lào Cai và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Phó Thủ tướng giao Chủ tịch UBND các tỉnh Lào Cai, Quảng Ninh chỉ đạo các chủ đầu tư dự án khẩn trương thực hiện và giải ngân số vốn đã được gia hạn nêu trên./.

H.C