VCBF - TBF là quỹ mở chứng khoán đầu tiên của Việt Nam cung cấp những cơ hội đầu tư vào cổ phiếu và trái phiếu. Ảnh: Quang Minh

Quỹ VCBF-TBF là một công ty liên doanh giữa Ngân hàng Vietcombank và Franklin Templeton Investments, là quỹ mở chứng khoán đầu tiên của Việt Nam cung cấp những cơ hội đầu tư vào cổ phiếu và trái phiếu, đồng thời là quỹ chiến lược đầu tiên với sự phân bổ tài sản có thể thay đổi.

Quỹ VCBF-TBF có sự linh hoạt trong phân bổ tài sản theo chiến lược đầu tư phòng thủ hoặc tăng trưởng tùy thuộc vào cơ hội đầu tư sẵn có tại các thời điểm khác nhau.

Chiến lược đầu tư của quỹ tập trung vào: danh mục đa dạng các cổ phiếu niêm yết có giá trị vốn hóa thị trường lớn và các trái phiếu Chính phủ Việt Nam, trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu có bảo lãnh của Chính phủ, hay trái phiếu niêm yếu các doanh nghiệp có xếp hạng tín dụng tốt. Quỹ cũng sẽ tìm kiếm sự kết hợp tối ưu giữa cổ phiếu niêm yết và các tài sản có thu nhập cố định thông qua đánh giá rủi ro và lợi nhuận của các cơ hội đầu tư vào các loại tài sản.

Quỹ sẽ kết hợp chiến lược đầu tư tăng trưởng và chiến lược đầu tư giá trị trong đầu tư cổ phiếu và sử dụng phương pháp tiếp cận từ dưới lên, tức là từ phân tích các chỉ số cơ bản của công ty để lựa chọn cổ phiếu đầu tư.

Theo Tổng giám đốc kiêm giám đốc đầu tư của VCBF, ông Avinash Satwalekar, số tiền đầu tư tối thiểu để đầu tư vào quỹ chỉ với 5 triệu đồng cho lần mua đầu tiên và 1 triệu đồng cho các lần mua tiếp theo. Không hạn chế số tiền tối đa được đầu tư vào quỹ.

Thời hạn nhận đăng ký mua chứng chỉ quỹ lần đầu từ ngày 14/10 đến hết ngày 29/11/2013./.

Khánh Huyền