Đây là công văn nối tiếp công văn số 1003/2013/SGDHCM-NY ngày 24/6/2013 của HSX yêu cầu RAL cung cấp nội dung sổ cổ đông theo quy định tại Khoản 7.3, Điều 7, Mục II Quy chế công bố thông tin của Sở Giao dịch chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 14 ngày 13/12/2010 của Tổng Giám đốc HSX. Theo đó, RAL phải nộp cho HSX một bản tóm tắt sổ cổ đông theo mẫu và một bản dữ liệu điện tử sổ cổ đông trong vòng 7 ngày sau khi hoàn tất việc chốt danh sách cổ đông.

Tuy nhiên, tính đến ngày 1/7/2013, HSX vẫn chưa nhận được các nội dung cần công bố thông tin trên của RAL.

Do vậy, HSX đã nhắc nhở RAL trong việc thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định; đồng thời đề nghị phải công bố các thông tin nêu trên kèm theo biên bản giải trình lý do chậm trễ trước ngày 5/7/2013.

Rang dong

Trụ sở Công ty cổ phần Bóng đèn Phích nước Rạng Đông. Ảnh: rangdongvn.com

Được biết, RAL niêm yết trên HSX từ 6/12/2006, có vốn điều lệ 115 tỷ đồng, cổ phiếu đang lưu hành là 11,5 triểu cổ phiếu; chỉ số EPS cơ bản là 5,89 nghìn đồng; P/E đạt 6,48.

Kế hoạch 2013 được RAL đặt ra với 2.063 tỷ đồng doanh thu, tăng 18% so với thực hiện 2012. Tuy nhiên, chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế được đề ra ở mức dè dặt, phấn đấu đạt 70 tỷ đồng, giảm gần 20 tỷ đồng so với kế hoạch 2012. Cổ tức vẫn giữ nguyên mức 30% bằng tiền mặt như năm 2012.

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 2/7, cổ phiếu RAL có giá 38,2 nghìn đồng/cổ phiếu.

D.T