Theo đó, doanh nghiệp dự kiến phát hành 675.000 cổ phiếu, tương ứng 5% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành để thưởng cho người lao động và tăng vốn điều lệ, ngày phát hành cổ phiếu thưởng là 31/3/2021.

Số cổ phiếu ESOP này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 5 năm kể từ ngày chuyển nhượng cho người lao động. Trong 5 năm hạn chế chuyển nhượng, hết năm thứ ba sẽ có 20% số cổ phiếu thưởng được tự do chuyển nhượng, hết năm tư sẽ có thêm 20% cổ phiếu tự do chuyển nhượng và còn lại sẽ chuyển nhượng tự do hết năm thứ 5.

Năm 2020, RAL ghi nhận doanh thu đạt 4.922,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 336,1 tỷ đồng, lần lượt tăng 15,7% và 168,5% so với thực hiện trong năm 2019.

Tính tới ngày 31/12/2020, tổng tài sản của RAL tăng 33,6% lên 4.027 tỷ đồng. Trong đó, tài sản chủ yếu là khoản phải thu ngắn hạn đạt 2.091,5 tỷ đồng, chiếm 51,9% tổng tài sản; tiền và các khoản tương đương tiền đạt 979,4 tỷ đồng, chiếm 24,3% tổng tài sản; tồn kho đạt 656,8 tỷ đồng, chiếm 16,3% tổng tài sản.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu RAL giảm 3.200 đồng về 225.900 đồng/cổ phiếu./.

Hồng Quyên