* SCL: Cty CP Sông Đà Cao Cường (Mã CK: SCL) trả cổ tức đợt 2 năm 2010 bằng tiền mặt. Ngày đăng ký cuối cùng: 23/12/2013. Tỷ lệ thực hiện: 13%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng). Thời gian thực hiện: 31/12/2014. Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại nơi mở tài khoản; Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Cty CP Sông Đà Cao Cường. * DGT: Cty CP Công trình giao thông Đồng Nai (Mã CK: DGT) thông báo lịch trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/12/2013. Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Thời gian thực hiện: 8/1/2014. Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại nơi mở tài khoản; Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Cty CP Công trình giao thông Đồng Nai. * KSS: Cty CP Khoáng sản Na Rì Hamico (Mã CK:KSS) thông báo lịch trả cổ tức 2010 bằng cổ phiếu. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/12/2013. Tỷ lệ thanh toán: 04:01 (cổ đông sở hữu 04 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới). Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại nơi cổ đông mở tài khoản; Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Cty CP Khoáng sản Na Rì Hamico

Hồng Quyên