>> Hỗ trợ, trao đổi thông tin giữa các TTCK trong khu vực

>> MPC, PVL, PIT thông báo tổ chức đại hội đồng cổ đông

>> NBB được chấp thuận niêm yết bổ sung hơn 2,6 triệu cổ phiếu

* TBT: CtyCP Xây dựng Công trình Giao thông Bến Tre (Mã CK: TBT) trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/12/2013. Tỷ lệ thực hiện: 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Thời gian thực hiện: 15/1/2014. Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại nơi mở tài khoản; Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CtyCP Xây dựng Công trình Giao thông Bến Tre.

* VMS: CtyCP Phát triển Hàng hải (Mã CK: VMS) thông báo lịch tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/12/2013. Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Thời gian thực hiện: 3/1/2014. Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại nơi mở tài khoản; Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại CtyCP Phát triển Hàng hải (Số 11 Võ Thị Sáu, quận Ngô Quyền, Tp.Hải Phòng).

* TRC: CtyCP Cao su Tây Ninh (Mã CK: TRC) thông báo lịch trả cổ tức đợt 1/2013 bằng tiền mặt. Ngày đăng ký cuối cùng: 20/12/2013. Tỷ lệ thanh toán: 15%/cổ phiếu. Thời gian thanh toán: 03/01/2014. Địa điểm thực hiện: Đối với chứng khoán lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại nơi cổ đông mở tài khoản; Đối với chứng khoán chưa lưu ký, người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại CtyCP Cao su Tây Ninh./.

Hồng Quyên