Cơ sở kiểm định chất lượng giáo dục phải được Bộ GD&ĐT cấp phép Ảnh: Minh họa

Theo dự thảo này, kiểm định chất lượng chương trình đào tạo được thực hiện theo chu kỳ 5 năm/lần.

Quy trình kiểm định chất lượng chương trình đào tạo gồm các bước: Tự đánh giá; đánh giá ngoài và đánh giá lại (nếu có); thẩm định kết quả đánh giá; công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Cơ sở giáo dục đăng ký đánh giá ngoài chương trình đào tạo với một tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục được Bộ GD&ĐT cấp phép hoạt động, khi có đủ các điều kiện: Đã hoàn thành báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo; đã công bố báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo trong nội bộ cơ sở giáo dục ít nhất 30 ngày.

Đối với chương trình đào tạo cần được bảo mật thông tin theo quy định của Nhà nước, thì cơ sở giáo dục gửi báo cáo tự đánh giá chương trình đào tạo cho cơ quan chủ quản để xin phép được đăng ký đánh giá ngoài chương trình đào tạo./.

KT