đồng bào

Thủ tướng đã có nghị quyết nêu rõ: các chính sách phải khuyến khích sự tích cực, chủ động tham gia của người nghèo. Ảnh: TL.

Cử tri tỉnh Đắk Lắk kiến nghị cần tăng mức hỗ trợ tiền điện hàng tháng cho đối tượng là hộ nghèo.

Bộ Tài chính cho biết, thực hiện nhiệm vụ được giao tại điểm a khoản 3 Điều 5 Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 190/2014/TT-BTC ngày 11/12/2014 về quy định thực hiện chính sách hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội; đã hướng dẫn về mức hỗ trợ tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội theo đúng quy định tại Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg.

Vì vậy, trước mắt đề nghị thực hiện theo quy định, tại Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thực hiện Nghị quyết số 76/2014/QH13 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 1259/QĐ-TTg về Kế hoạch rà soát, tích hợp chính sách giảm nghèo giai đoạn 2017 – 2018.

Theo đó, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ chính sách theo hướng: giảm chính sách hỗ trợ cho không, tăng chính sách hỗ trợ có điều kiện gắn với đối tượng, địa bàn và thời hạn thụ hưởng nhằm tăng cơ hội tiếp cận chính sách và khuyến khích sự tích cực, chủ động tham gia của người nghèo. Định kỳ 2 năm, Chính phủ báo cáo Quốc hội kết quả thực hiện nghị quyết này.

Ngày 18/11/2019, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 88/2019/QH14 phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030. Trong đó, Quốc hội giao Chính phủ “Tổ chức rà soát các văn bản pháp luật liên quan đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và chính sách dân tộc, kịp thời đề xuất, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản có liên quan không còn phù hợp để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật nhằm tổ chức thực hiện có hiệu quả các nội dung của đề án”.

Thực hiện nghị quyết của Quốc hội, Bộ Tài chính sẽ phối hợp cùng các bộ, ngành, địa phương liên quan rà soát các chính sách hỗ trợ giảm nghèo, cũng như chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để đề xuất sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản không còn phù hợp; nhằm nâng cao hiệu quả chính sách giảm nghèo, chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số./.

Minh Anh