Hỏi: Cử tri Thanh Hóa đề nghị Chính phủ chỉ đạo liên Bộ Tài chính - Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định, định mức chi trả chế độ tại Thông tư liên tịch số 200/2011/TTLT-BTC-BVHTTDL (Thông tư liên tịch số 200) của liên Bộ Tài chính và Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao.

Trả lời: Bộ Tài chính cho biết, tại khoản 1 Điều 7 Thông tư liên tịch số 200 quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao quy định “Khi giá cả thực tế tăng: Bộ trưởng, thủ trưởng các cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quy định các mức chi cụ thể đối với các giải thi đấu thể thao do các cơ quan, đơn vị trực thuộc tổ chức; UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trình HĐND tỉnh quy định mức chi cụ thể đối với giải thi đấu thể thao do cơ quan, đơn vị thuộc địa phương tổ chức hàng năm cho phù hợp nhưng không vượt quá 20% mức chi tối đa quy định tại thông tư này và phải tự sắp xếp trong phạm vi nguồn kinh phí thường xuyên trong dự toán được giao đầu năm để thực hiện”.

Theo đó, đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa đề nghị UBND tỉnh căn cứ quy định nêu trên để trình HĐND tỉnh Thanh Hóa quy định mức chi cụ thể đối với giải thi đấu thể thao do cơ quan, đơn vị thuộc địa phương tổ chức hàng năm cho phù hợp.

Về việc sửa đổi, thay thế Thông tư liên tịch số 200: Bộ Tài chính đã có văn bản đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá tình hình thực hiện Thông tư liên tịch số 200 trong thời gian vừa qua; trường hợp cần thiết ban hành Thông tư thay thế Thông tư liên tịch này, đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất nội dung cần sửa đổi, thay thế và phối hợp với Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định về chế độ chi tiêu các giải thi đấu thể thao đảm bảo phù hợp. Đến nay Bộ Tài chính chưa nhận được ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về nội dung trên.

Bộ Tài chính xin ghi nhận nội dung kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa. Căn cứ ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đánh giá về quá trình thực hiện và sự cần thiết ban hành thông tư sửa đổi, thay thế Thông tư liên tịch số 200, Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để ban hành quy định về chế độ chi tiêu các giải đấu thể thao./.