Theo đó, SGR đặt mục tiêu tổng mức đầu tư năm 2021 là 1.521 tỷ đồng, doanh thu hợp nhất dự kiến 1.112 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất 240 tỷ đồng.

Về kết quả sơ bộ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020, SGR ghi nhận tổng mức đầu tư là 300 tỷ đồng, doanh thu hợp nhất đạt 490 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 102 tỷ đồng.

Được biết, năm 2020, công ty đặt kế hoạch doanh thu 650 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 146,4 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức bằng tiền mặt 15-20%.

Tính đến 30/9/2020, tổng tài sản của SGR hơn 1.954 tỷ đồng, giảm 6,73% so với hồi đầu năm, trong đó các khoản phải thu ngắn hạn giảm nhẹ chưa tới 2%, ở mức 867 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu SGR được giao dịch với giá 20.500 đồng/ cổ phiếu./.

Hồng Quyên