Hỏi: Công ty tôi chỉ có 1 cơ sở bán hàng, sử dụng cùng một loại hóa đơn điện tử (HĐĐT) có một ký hiệu duy nhất của 1 nhà cung cấp dịch vụ, vậy có được lập HĐĐT ngày 13/6/2022 có số hóa đơn lớn hơn số hóa đơn ngày 15/6/2022 không?

Trả lời: Tại khoản 3 Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 quy định về hóa đơn, chứng từ quy định về số hóa đơn như sau:

a) Số hóa đơn là số thứ tự được thể hiện trên hóa đơn khi người bán lập hóa đơn. Số hóa đơn được ghi bằng chữ số Ả-rập có tối đa 8 chữ số, bắt đầu từ số 1 vào ngày 1/1 hoặc ngày bắt đầu sử dụng hóa đơn và kết thúc vào ngày 31/12 hàng năm có tối đa đến số 99 999 999. Hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn trong cùng một ký hiệu hóa đơn và ký hiệu mẫu số hóa đơn. Riêng đối với hóa đơn do cơ quan thuế đặt in, thì số hóa đơn được in sẵn trên hóa đơn và người mua hóa đơn được sử dụng đến hết kể từ khi mua.

Trường hợp tổ chức kinh doanh có nhiều cơ sở bán hàng, hoặc nhiều cơ sở được đồng thời cùng sử dụng một loại HĐĐT có cùng ký hiệu theo phương thức truy xuất ngẫu nhiên từ một hệ thống lập HĐĐT, thì hóa đơn được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn theo thời điểm người bán ký số, ký điện tử trên hóa đơn.

b) Trường hợp số hóa đơn không được lập theo nguyên tắc nêu trên, thì hệ thống lập HĐĐT phải đảm bảo nguyên tắc tăng theo thời gian, mỗi số hóa đơn đảm bảo chỉ được lập, sử dụng một lần duy nhất và tối đa 8 chữ số…”.

Căn cứ quy định trên, khi bán hàng hóa, dịch vụ, công ty phải lập hóa đơn đúng theo quy định tại khoản 3 Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP (nêu trên). Hóa đơn phải được lập theo thứ tự liên tục từ số nhỏ đến số lớn trong cùng một ký hiệu hóa đơn và ký hiệu mẫu số hóa đơn.