Số hóa quản lý thuế giúp doanh nghiệp giảm chi phí hoạt động
Nguồn: Tổng cục Thuế. Đồ họa: Văn Chung