Sở Tài chính Hà Nội thuộc nhóm dẫn đầu thành phố về cải cách hành chính
Sở Tài chính Hà Nội thuộc nhóm dẫn đầu thành phố về cải cách hành chính. Ảnh: TL

Báo cáo tại buổi giám sát chuyên đề về công tác cải cách hành chính của HĐND TP. Hà Nội mới đây, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Vũ Trung Thành cho biết, triển khai thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU, ngày 17/3/2021 của Thành ủy về “Tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị thành phố trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025", đến nay Sở Tài chính đã đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Theo đó, Sở Tài chính đã ban hành các kế hoạch nhằm cụ thể hóa các quyết định, kế hoạch của UBND TP. Hà Nội về công tác kiểm soát, rà soát, đánh giá thủ tục hành chính hằng năm trên địa bàn thành phố, để chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện; đã công bố 53 thủ tục hành chính lĩnh vực tài chính.

Năm 2023, đã trình UBND thành phố ban hành Quyết định công bố mới 01 thủ tục hành chính (TTHC), bãi bỏ 3 TTHC lĩnh vực tài chính doanh nghiệp; Quyết định công bố 8 TTHC nội bộ lĩnh vực tài chính thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố.

Sở cũng tổ chức triển khai, thực hiện 16/16 thủ tục hành chính áp dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 phục vụ công tác tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; đảm bảo thực hiện tốt các quy định về trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ hành chính; kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Kết quả thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 từ năm 2021 đến hết quý I/2023: Tổng số hồ sơ tiếp nhận 7.112 hồ sơ; số hồ sơ đã giải quyết đúng hạn 7.112 hồ sơ, đạt 100%.

Từ năm 2021 đến quý I/2023, Sở Tài chính không nhận được phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính, hành vi hành chính...

Kết quả triển khai công tác cải cách hành chính của Sở Tài chính được thành phố đánh giá cao; chỉ số PAR INDEX của Sở Tài chính thuộc nhóm dẫn đầu của thành phố; chỉ số SIPAS của Sở Tài chính luôn ở mức cao như mức độ hài lòng về sự phục vụ hành chính của cơ quan nhà nước của thành phố đạt 100%.

Sở cũng tích cực, khẩn trương tham mưu UBND TP. Hà Nội phối hợp Bộ Tài chính xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách; hoàn thiện cơ sở dữ liệu tài sản công của thành phố theo quy định, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu công tác tổng hợp, cung cấp thông tin và lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Trung ương, thành phố và các cơ quan liên quan.

Đối với việc xây dựng chính quyền điện tử và thực hiện chuyển đổi số, cũng theo Sở Tài chính, thời gian qua, sở này đã quan tâm và chủ động trong việc mua sắm, nâng cấp trang thiết bị, cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin; về cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu để triển khai phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, điều hành và thực hiện các nhiệm vụ của chính quyền điện tử tại cơ quan; duy trì và triển khai 9 phần mềm ứng dụng của Sở Tài chính; tăng cường bảo đảm an toàn, an ninh thông tin cho các hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu tại sở.

Cùng với đó, chủ động triển khai việc số hóa thủ tục hành chính và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị số hóa dữ liệu chuyên ngành phục vụ tác nghiệp chuyên môn, nghiệp vụ theo chỉ đạo, giao nhiệm vụ của thành phố; tiếp tục duy trì thực hiện các ứng dụng, phần mềm dùng chung của thành phố và các ứng dụng, phần mềm của Bộ Tài chính.

Hàng năm, Sở Tài chính đều xây dựng Kế hoạch và tiến hành kiểm tra thực hiện cải cách hành chính, hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính... đối với các phòng, đơn vị trực thuộc; chấp hành nghiêm túc việc tổ chức đánh giá và báo cáo tiến độ xây dựng đề tài, đề án chuyên đề, kế hoạch thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội; Tổ chức Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Chương trình số 01-CTr/TU của Thành ủy giai đoạn 2021-2023...