Theo đó,trên cơ sở phương án thực hiện chế độ nghỉ hưu trước tuổi của người lao động ở các tỉnh, Bộ Tài chính tạm cấp bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương năm 2014, cho các tỉnh trên 70% dự toán kinh phí để thực hiện chính sách.

Cụ thể số tiền cấp cho các tỉnh như sau: tỉnh Tuyên Quang 330 triệu đồng (9 đối tượng), tỉnh Bình Định trên 39 triệu đồng (1 đối tượng), tỉnh Hòa Bình 410 triệu đồng (15 đối tượng), tỉnh Tiền Giang hơn 246 triệu đồng (2 đối tượng) và tỉnh Gia Lai gần 48 triệu đồng (1 đối tượng).

Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh trên rút dự toán số tiền được tạm ứng tại Kho bạc Nhà nước và có trách nhiệm quản lý, cấp phát, quyết toán số kinh phí trên theo đúng quy định hiện hành.

Bộ Tài chính cũng đề nghị UBND các tỉnh Tuyên Quang, Bình Định, Hòa Bình, Tiền Giang và Gia Lai tổng hợp báo cáo gửi Bộ Tài chính để thẩm định xử lý tiếp; đồng thời gửi Bộ Nội vụ để theo dõi, tổng hợp báo cáo Chính phủ./.

Vũ Luyện