QL1A

Ảnh: Internet

Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Giao thông - Vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, thẩm định việc hỗ trợ xây dựng khu tái định cư, đảm bảo phù hợp với số lượng các hộ dân cần phải được bố trí tái định cư tập trung, thuộc phạm vi GPMB của dự án và xác định phương thức, mức vốn tạm ứng cho địa phương.

Đồng thời, xem xét hỗ trợ phần chênh lệch giữa số thu tiền sử dụng đất, tiền mua nhà của những hộ dân được bố trí vào khu tái định cư, với kinh phí xây dựng từ nguồn kinh phí hỗ trợ của dự án.

Trên cơ sở tổng hợp toàn bộ số liệu đề nghị tạm ứng, hỗ trợ của các địa phương, Bộ Giao thông - Vận tải đã đề nghị Bộ Tài chính xem xét tạm ứng kinh phí cho 9 địa phương, với tổng số vốn 1.183,34 tỷ đồng, để xây dựng 99 khu tái định cư cho 4.173 hộ dân.

Trong tổng số tiền đề nghị tạm ứng nêu trên, Bộ Tài chính đã thực hiện thủ tục tạm ứng, trên cơ sở đề nghị trước đó của Bộ Giao thông - Vận tải là 219,208 tỷ đồng (tạm ứng cho các dự án sử dụng vốn trái phiếu chính phủ), gồm: Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Bình Thuận, Bình Định là 119 tỷ 208 triệu đồng; tạm ứng cho 2 tỉnh Quảng Ngãi và Phú Yên 100 tỷ đồng.

Dự kiến trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tạm ứng tiếp đợt 2, để thực hiện tái định cư GPMB các dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu chính phủ, với số tiền là 393,722 tỷ đồng và 570,410 tỷ đồng cho các tỉnh: Quảng Bình, Thừa Thiên Huế, Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa và Bình Thuận để thực hiện tái định cư GPMB các dự án BOT./.

Hạnh Thảo