Thông tư 25/2016/TT-BTC nêu rõ, mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng Diamoni hydro orthophosphat (diamoni phosphat) thuộc mã hàng 3105.30.00 tăng lên 5% thay vì 3% như hiện nay và được áp dụng từ ngày 3/4/2016. Cụ thể, biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế như sau:

Mã hàng

Mô tả hàng hóa

Thuế suất

(%)

31.05

Phân khoáng hoặc phân hóa học chứa hai hoặc ba nguyên tố cấu thành phân bón là nitơ, phospho và ka li; phân bón khác; các mặt hàng của Chương này ở dạng viên hoặc các dạng tương tự hoặc đóng gói với trọng lượng cả bì không quá 10 kg.

3105.10

- Các mặt hàng của Chương này ở dạng viên hoặc các dạng tương tự hoặc đóng gói với trọng lượng cả bì không quá 10 kg:

3105.10.10

- - Supephosphat và phân bón có chứa phosphat đã nung

6

3105.10.20

- - Phân khoáng hoặc phân hóa học có chứa hai hoặc ba trong số các nguyên tố nitơ, phospho và kali

6

3105.10.90

- - Loại khác

0

3105.20.00

- Phân khoáng hoặc phân hóa học có chứa ba nguyên tố là nitơ, phospho và kali

6

3105.30.00

- Diamoni hydro orthophosphat (diamoni phosphat)

5

3105.40.00

- Amoni dihydro orthophosphat (monoamoni phosphat) và hỗn hợp của nó với diamoni hydro orthophosphat (diamoni phosphat)

0

- Phân khoáng hoặc phân hóa học khác có chứa hai nguyên tố là nitơ và phospho:

3105.51.00

- - Chứa nitrat và phosphat

0

3105.59.00

- - Loại khác

0

3105.60.00

- Phân khoáng hoặc phân hóa học có chứa hai nguyên tố là phospho và kali

0

3105.90.00

- Loại khác

0

H.C