520 đơn vị chưa trả lương qua tài khoản

Thanh tra Chính phủ vừa có kết luận thanh tra việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng đối với tỉnh Hà Nam từ 1/1/2011 đến 30/5/2014.

Theo Thanh tra Chính phủ, giải pháp phòng ngừa tham nhũng là trả lương qua tài khoản tại tỉnh Hà Nam đã không được thực hiện nghiêm. Hiện còn 520 đơn vị với gần 60% người hưởng lương từ ngân sách nhà nước chưa thực hiện trả lương qua tài khoản ngân hàng.

Các văn bản chỉ đạo thực hiện minh bạch tài sản hàng năm còn ban hành chậm, triển khai chưa đồng bộ. Năm 2013, còn nhiều cơ quan, đơn vị tiến hành kê khai tài sản, thu nhập chậm so với quy định, có hiện tượng bỏ sót người có nghĩa vụ kê khai, không tiến hành công khai bản kê khai. Nội dung báo cáo tổng hợp về minh bạch tài sản, thu nhập tại một số đơn vị chưa phản ảnh đúng với thực tế.

xay dung

Thanh tra Chính phủ đã phát hiện nhiều sai phạm trong lĩnh vực đầu tư xây dựn. Ảnh: ĐT

Trong lĩnh vực quản lý đất đai, khoáng sản của tỉnh Hà Nam, Thanh tra Chính phủ cũng chỉ ra nhiều sai phạm, khuyết điểm. Quy hoạch vùng tỉnh Hà Nam đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 tại Quyết định số 364/QĐ-UBND ngày 25/3/2011 chưa thông qua HĐND tỉnh theo quy định.

Quy hoạch khoáng sản chủ yếu đến năm 2020 mới chỉ xác định được vị trí địa lý, chưa xác định được toạ độ điểm gốc, chưa phù hợp với Luật khoáng sản năm 2010, chồng chéo với quy hoạch vùng Tây sông Đáy. Một số nội dung về phân cấp quản lý tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh chưa phù hợp với Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước.

Bên cạnh đó, việc xây dựng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và bàn giao đất còn chậm. Chưa có quy chế rõ ràng trong việc thẩm định dự án, giao đất, xác định giá đất, quyết toán đối với các dự án đầu tư xây dựng khu đô thị; công tác theo dõi cập nhật thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất chưa kịp thời.

Đáng chú ý, tiền sử dụng đất, thuê đất của đơn vị sử dụng đất nợ ngân sách lớn. Trong khi đó công tác quản lý khoáng sản một số văn bản chỉ đạo, hướng dẫn còn chậm, việc phối kết hợp giữa các cấp, sở, ngành chưa sâu, một số phát sinh vi phạm hành chính trong hoạt động thăm dò, khai thác tài nguyên, khoáng sản chưa xử lý triệt để.

Bố trí vốn đầu tư vượt mức cho phép

Đối với lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng, UBND tỉnh Hà Nam chưa lập kế hoạch thanh toán nợ đầu tư xây dựng theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tỉnh đã ban hành Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND bỏ quy định mức trần tối đa hỗ trợ xi măng xây dựng đường giao thông nông thôn cho mỗi xã dẫn đến số tiền hỗ trợ xi măng vượt quá khả năng cân đối vốn của ngân sách tỉnh.

Thêm vào đó tỉnh bố trí vốn đầu tư từ nguồn huy động để thực hiện kiên cố hóa kênh mương, xây dựng đường giao thông nông thôn vượt quá định mức cho phép 23%; phân bổ vốn đầu tư tại một số dự án khi chưa có quyết định đầu tư; phê duyệt đầu tư một số dự án sử dụng nguồn vốn hỗn hợp đã không phân định rõ tỷ lệ hoặc giá trị cụ thể từng nguồn vốn…

Tại gói thầu xây lắp của một số dự án, UBND tỉnh Hà Nam phê duyệt lựa chọn hình thức đấu thầu hạn chế và không thực hiện đấu thầu để lựa chọn nhà thầu cung cấp xi măng làm đường giao thông nông thôn, trong khi thời gian cung cấp xi măng dài (từ năm 2011 - 2015) là không phù hợp quy định của Luật Đấu thầu.

Kết quả thanh tra, kiểm toán cũng cho thấy Dự án Đầu tư xây dựng, nâng cấp đường ĐT 497 huyện Bình Lục còn chấp hành chưa đúng định mức, đơn giá nhà nước đã quy định, làm tăng chi phí dự án.

Trước những sai phạm trên, Tổng Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, kiểm điểm và xử lý trách nhiệm thủ trưởng cơ quan, đơn vị đã để xảy ra các sai phạm theo quy định. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của tỉnh kiểm điểm, chấn chỉnh các nội dung công tác còn có thiếu sót, khuyết điểm trong quản lý đất đai, khoáng sản, đầu tư, tài chính, tài sản./.

Trung Ninh