Thay đổi thông tin địa điểm sản xuất, gia công xuất khẩu phải khai báo trước với hải quan
Các doanh nghiệp lớn thường xuyên có sự thay đổi về máy móc, lao động làm phát sinh bất cập phải liên tục làm thủ tục thay đổi với cơ quan hải quan. Ảnh: Hồng Vân.

Trong dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/1/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan, Tổng cục Hải quan đã đưa ra một số sửa đổi quan trọng liên quan đến việc quản lý hàng gia công, sản xuất xuất khẩu.

Cụ thể, sửa đổi, bổ sung các thông tin về cơ sở sản xuất, tại Điều 37 Nghị định 08/2015/NĐ-CP quy định, khi có sự thay đổi về nội dung đã thông báo cơ sở sản xuất với cơ quan hải quan thì tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thông báo cho cơ quan hải quan trước khi thực hiện.

Trên thực tế các doanh nghiệp, đặc biệt các doanh nghiệp lớn có nội dung về máy móc, lao động thường xuyên có sự thay đổi, vì vậy phát sinh bất cập phải thực hiện thường xuyên, liên tục thủ tục thông báo sửa đổi, bổ sung thông báo cơ sở sản xuất.

Do đó, để tháo gỡ vướng mắc, tại dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung quy định về thời gian khai sửa đổi, bổ sung về thông tin cơ sở sản xuất là chậm nhất vào ngày thứ 10 tháng đầu tiên của quý kế tiếp kể từ ngày phát sinh thay đổi, tổ chức cá nhân có trách nhiệm thông báo cho cơ quan hải quan. Riêng thay đổi về thông tin địa điểm sản xuất, nơi lưu giữ phải báo cáo cơ quan hải quan trước khi thực hiện.

Dự thảo cũng bổ sung quy định cụ thể về các chứng từ tổ chức, cá nhân phải nộp cho cơ quan hải quan khi thông báo cơ sở sản xuất để đồng bộ quy định với Điều 12 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 18/2021/NĐ-CP ngày 11/3/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 134/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Bên cạnh đó, tại dự thảo nghị định cũng sửa đổi, bổ sung quy định về thời gian thực hiện kiểm tra cơ sở sản xuất là chậm nhất sau 5 ngày làm việc kể từ ngày tổ chức, cá nhân nhận được quyết định kiểm tra thì cơ quan hải quan phải thực hiện hoạt động kiểm tra cơ sở sản xuất và bổ sung thẩm quyền, nội dung kiểm tra cơ sở sản xuất.

Ngoài ra, dự thảo nghị định cũng sửa đổi, bổ sung Điều 47 về thời hạn để sửa chữa, tái chế hàng tái nhập là 12 tháng và trường hợp đặc thù thì được quá 12 tháng; đồng thời quy định rõ chính sách thuế áp dụng đối với hàng hóa xuất khẩu phải tái nhập thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế và chính sách thuế đối với sản phẩm tái chế không tái xuất được.

Hiện nay, dự thảo nghị định đã được Cục Giám sát quản lý về hải quan, Tổng cục Hải quan hoàn thiện dự thảo tờ trình Bộ Tài chính để báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, ký ban hành.