kiểm định

Chức năng của các Chi cục Kiểm định hải quan sẽ được bổ sung thêm công tác phân loại, kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm. Ảnh: H.V.

Theo đó, khoản 1 điều 1 của Quyết định 2556 được sửa đổi, bổ sung như sau: “Chi cục Kiểm định hải quan 1, 2, 3, 4, 5, 6 và khu vực Đông Nam Bộ gọi chung là Chi cục Kiểm định là đơn vị trực thuộc Cục Kiểm định hải quan, có chức năng tham mưu, giúp Cục trưởng Cục Kiểm định hải quan và trực tiếp tổ chức thực hiện kiểm định, phân tích, phân loại, giám định, kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong phạm vi địa bàn quản lý được giao và phân công của Cục trưởng Cục Kiểm định hải quan”.

Với quy định trên, đồng nghĩa sẽ có thêm Chi cục Kiểm định hải quan khu vực Đông Nam Bộ. Bên cạnh đó, chức năng của các Chi cục Kiểm định hải quan sẽ được bổ sung thêm công tác phân loại, kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm và không còn nội dung “kiểm tra chuyên ngành”.

Những nội dung mới này cũng được phản ánh trong phần tổ chức thực hiện nhiệm vụ nêu tại điều 2 Quyết định 2556.

Riêng khoản 3 điều 2 về công tác tham mưu được sửa đổi theo hướng Chi cục Kiểm định trực thuộc Cục Kiểm định hải quan có các nhiệm vụ, quyền hạn ban hành Thông báo kết quả phân tích kèm mã số hàng hóa, Thông báo kết quả phân tích kèm mã số đề xuất, Thông báo kết quả kiểm định, Thông báo kết quả kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm theo quy định.

Chi cục Kiểm định trực thuộc Cục Kiểm định hải quan thực hiện giải quyết khiếu nại, tố cáo, vướng mắc liên quan đến kết quả sau khi kiểm định, phân tích, phân loại, giám định và kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Cục Kiểm định hải quan theo quy định của pháp luật (sửa đổi, bổ sung khoản 5 Điều 2).

Ngoài ra, quyết định của Tổng cục Hải quan cũng sửa đổi, bổ sung điểm a, c khoản 7 điều 2. Cụ thể, Chi cục Kiểm định xây dựng, sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật, các văn bản hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ về kiểm định, phân tích, phân loại, giám định và kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý của Cục Kiểm định hải quan.

Các Chi cục Kiểm định cũng phối hợp với các đơn vị thuộc Cục Kiểm định hải quan kiểm tra thực hiện quy chế, quy trình về công tác kiểm định, phân tích, phân loại, giám định và kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đối với các đơn vị hải quan thuộc phạm vi quản lý của Cục Kiểm định hải quan và phân công của Cục trưởng Cục Kiểm định hải quan.

Quyết định của Tổng cục Hải quan có hiệu lực kể từ ngày 7/6/2021. Những nội dung quy định tại Quyết định 2556/QĐ-TCHQ ngày 15/8/2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Chi cục Kiểm định hải quan trực thuộc Cục Kiểm định hải quan không trái với quyết định này vẫn được giữ nguyên./.

Hồng Vân