9

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình chụp ảnh lưu niệm với đại diện các đơn vị khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp dự hội nghị.

Góp phần hoàn thành “mục tiêu kép”

Theo báo cáo của Phó Chủ nhiệm VPCP Nguyễn Xuân Thành - Trưởng khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp (KTĐCBNTH) nhiệm kỳ 2020, năm 2020 đại dịch Covid-19 và thiên tai, bão lũ hoành hành đã gây khó khăn rất lớn cho các hoạt động điều hành của các bộ, ngành. Trước tình hình đó, KTĐCBNTH đã nhanh chóng thích ứng với tình hình mới; đồng thời xác định và bám sát phương châm hành động của Chính phủ với chủ đề “Chuyên nghiệp, hiện đại, chất lượng, đột phá, hiệu quả”, phối hợp tổ chức tốt các phong trào thi đua trong khối, góp phần nâng cao chất lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2020 của từng đơn vị thành viên và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, kế hoạch 5 năm (2016 – 2020) của đất nước.

Bộ Tài chính được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đã tặng Cờ Thi đua của Chính phủ cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng cho Văn phòng Chính phủ vì có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2019. Bộ Tài chính nhận quyết định tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2019; Vụ Thi đua - Khen thưởng Bộ Tài chính và 2 cá nhân Bộ Tài chính được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc các hoạt động của Khối thi đua tổng hợp năm 2020.

Trong đó, trọng tâm là đã tham mưu tốt cho cấp ủy Đảng, lãnh đạo cơ quan ban hành văn bản chỉ đạo, xây dựng kế hoạch tổ chức phát động thi đua thường xuyên và phong trào thi đua chuyên đề, triển khai thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 5/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước, thực hiện tốt phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở, đạo đức công vụ”, nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Tất cả các đơn vị trong khối đã có nhiều phong trào thi đua với các chủ đề thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của bộ, ngành, gắn phong trào thi đua với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh; góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao; tạo khí thế thi đua sôi nổi, động viên khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, các điển hình tiên tiến, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm, trọng điểm.

Các phong trào thi đua của các đơn vị thành viên trong khối đã góp phần quan trọng trong thành công chung của cả nước - hoàn thành “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch Covid - 19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống, sức khỏe của nhân dân.

Phấn đấu thắng lợi các cam kết thi đua

Tại hội nghị, đại diện các đơn vị trong KTĐCBNTH đã thảo luận, đề xuất những ý kiến nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của khối, cũng như nâng cao chất lượng công tác thi đua khen thưởng (TĐKT) trong thời gian tới như: cần ứng dụng công nghệ thông tin cũng như cải cách hành chính trong công tác xét hồ sơ khen thưởng, nhằm đảm bảo việc khen thưởng phải kịp thời, tạo động lực đối với các phong trào thi đua. Các thành viên khối cũng thống nhất phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021 sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, động viên cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tiếp tục phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao; thực hiện và hoàn thành kế hoạch hoạt động và giao ước thi đua của KTĐCBNTH đã được ký kết.

Cụ thể: Tiếp tục tuyên truyền, quán triệt trong toàn khối thi đua về tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, theo tinh thần Chỉ thị 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới công tác TĐKT”; nội dung phát động thi đua của Thủ tướng Chính phủ về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và Kế hoạch 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; thi đua phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị năm 2021, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng đề ra, thiết thực chào mừng bầu cử hội đồng nhân dân các cấp và bầu cử Quốc hội nhiệm kỳ XV.

Hưởng ứng tích cực và có hiệu quả phong trào thi đua của khối năm 2021 với chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả”; thực hiện các cam kết thi đua, tích cực tham gia hoạt động chung của khối; tham gia các hội nghị khảo sát, học tập, trao đổi kinh nghiệm giữa các đơn vị trong khối.

Triển khai tổ chức thực hiện 4 phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Tiếp tục sửa đổi, bổ sung và hoàn thiện các văn bản thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác TĐKT; củng cố kiện toàn tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác TĐKT để triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra. Chủ động nghiên cứu những vướng mắc trong quá trình thực hiện Luật, Nghị định của Chính phủ về công tác TĐKT để tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Luật TĐKT (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật TĐKT.

Đẩy mạnh công tác xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến; kịp thời biểu dương gương người tốt, việc tốt; các mô hình nhân tố mới trong lao động, học tập, sản xuất, đặc biệt quan tâm đến các tập thể, cá nhân là người lao động trực tiếp. Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng TĐKT; Hội đồng sáng kiến và vai trò tham mưu của các bộ máy chuyên trách công tác TĐKT các cấp. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông và cải cách thủ tục hành chính trong công tác TĐKT. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định của pháp luật về công tác TĐKT; triển khai các quy định mới ban hành về công tác khen thưởng; đặc biệt là kiểm tra, giám sát về công tác TĐKT.

Tại hội nghị, các đơn vị trong khối đã nhất trí suy tôn Văn phòng Chính phủ là đơn vị dẫn đầu KTĐCBNTH năm 2020 và được đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ; Ngân hàng Phát triển và Văn phòng Quốc hội được đề nghị tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Hội nghị cũng nhất trí suy tôn Văn phòng Quốc hội là đơn vị Khối trưởng KTĐCBNTH năm 2021; Liên minh Hợp tác xã Việt Nam là đơn vị Khối phó. Các đơn vị trong khối đã tiến hành ký kết nội dung giao ước thi đua năm 2021.

Khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp gồm 10 đơn vị (gồm: Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ (VPCP), Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ, Ủy ban Dân tộc, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Phát triển, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam), được thành lập dựa trên sự tương đồng về chức năng, nhiệm vụ nhằm phối hợp, trao đổi về nghiệp vụ, kinh nghiệm, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn trong công tác thi đua khen thưởng và tuyên truyền nhân rộng các điển hình tiên tiến. Trong suốt quá trình hoạt động, Khối thi đua các bộ, ngành tổng hợp đã xây dựng được phong trào thi đua yêu nước rộng khắp các đơn vị cơ sở. Thông qua phong trào thi đua đã xuất hiện nhiều tấm gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến tiêu biểu trong toàn ngành, toàn khối.

S.Đà