Hỏi: Công ty tôi bán hàng hóa, vậy hóa đơn điện tử theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP có ngày lập hóa đơn và ngày ký hóa đơn khác nhau có hợp lệ không? Nếu ngày khác nhau thì thời điểm khai thuế GTGT là ngày lập hóa đơn hay ngày ký hóa đơn?

Trả lời: Tại Điều 9, Điều 10 Nghị định số123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ như sau:

"Điều 9. Thời điểm lập hóa đơn

1. Thời điểm lập hóa đơn đối với bán hàng hóa (bao gồm cả bán tài sản nhà nước, tài sản tịch thu, sung quỹ nhà nước và bán hàng dự trữ quốc gia) là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền".

Điều 10. Nội dung của hóa đơn

9. Thời điểm ký số trên hóa đơn điện tử là thời điểm người bán, người mua sử dụng chữ ký số để ký trên hóa đơn điện tử được hiển thị theo định dạng ngày, tháng, năm của năm dương lịch. Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có thời điểm ký số trên hóa đơn khác thời điểm lập hóa đơn thì thời điểm khai thuế là thời điểm lập hóa đơn.

Tại khoản 1 Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC quy định:

“Điều 8. Thời điểm xác định thuế GTGT

1. Đối với bán hàng hóa là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hóa cho người mua, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền”...

Căn cứ quy định trên và nội dung câu hỏi, khi bán hàng hóa phải lập hóa đơn điện tử giao cho người mua theo đúng quy định. Thời điểm lập hóa đơn, thời điểm xác định thuế GTGT thực hiện theo quy định tại Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và Điều 8 Thông tư số 219/2013/TT-BTC. Trường hợp hóa đơn điện tử đã lập có thời điểm ký số trên hóa đơn khác thời điểm lập hóa đơn thì thời điểm khai thuế là thời điểm lập hóa đơn và phù hợp với thời điểm xác định thuế GTGT theo quy định.