Thống nhất triển khai đồng bộ hệ thống giải quyết thủ tục hành chính vào tháng 10/2022
Ảnh: Minh họa

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Dương Anh Đức cho biết, việc triển khai hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thống nhất của thành phố, kết nối, khai thác, chia sẻ dữ liệu dân cư, hệ thống xác thực, định danh quốc gia vừa thực hiện nhiệm vụ chính trị theo Đề án 06, vừa là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu để nâng cao chất lượng cải cách hành chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần thực hiện thành công chủ đề năm của thành phố.

Theo đó, TP. Hồ Chí Minh sẽ phát triển cổng dịch vụ công và hệ thống thông tin một cửa điện tử trở thành hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thống nhất của thành phố, tích hợp với cổng dịch vụ công quốc gia và kết nối hệ thống xác thực, định danh của Bộ Công an thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu gọi tắt là Thành phố - HCM LGSP.

Hệ thống này được vận hành theo nguyên tắc không yêu cầu người dân khai báo lại các thông tin đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, mỗi người dân chỉ dùng một tài khoản định danh thống nhất để sử dụng dịch vụ các dịch vụ công trực tuyến.

Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính thống nhất của thành phố sẽ cung cấp 403 dịch vụ công trực tuyến, theo Quyết định số 3895/QĐ UBND ngày 16/11/2021 và Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 5/1/2022 của UBND thành phố về phê duyệt danh mục thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn thành phố năm 2021-2022.

Cùng với đó, 25 dịch vụ công thiết yếu theo Quyết định số 06/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo 100% thủ tục hành chính (1.733 thủ tục) được thiết lập trên một cửa điện tử để các sở, ban, ngành, quận, huyện, thành phố Thủ Đức, phường, xã, thị trấn tiếp nhận và xử lý hồ sơ người dân/tổ chức (nộp trực tuyến và trực tiếp)./.