Thu, chi ngân sách trên địa bàn TP. Hà Nội 2 tháng đầu năm 2024