Theo đó, Thông tư 112/2014/TT-BTC sửa đổi khoản 1 Điều 39 về Hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số gồm: Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số của công ty xổ số kiến thiết, Công ty xổ số điện toán Việt Nam, trong đó nêu rõ loại hình sản phẩm đề nghị được phép kinh doanh; Ý kiến của chủ sở hữu về việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh. Phương án tổ chức hoạt động kinh doanh của công ty xổ số kiến thiết, Công ty xổ số điện toán Việt Nam; Quyết định thành lập doanh nghiệp (bản sao có chứng thực); Giấy đăng ký doanh nghiệp (bản sao có chứng thực); Điều lệ hoạt động của doanh nghiệp được chủ sở hữu phê duyệt (bản sao có chứng thực); Báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán của công ty xổ số kiến thiết, Công ty xổ số điện toán Việt Nam. Thông tư cũng sửa đổi khoản 3 Điều 40 về hồ sơ đề nghị điều chỉnh, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số như sau: Văn bản đề nghị điều chỉnh, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số của công ty xổ số kiến thiết, Công ty xổ số điện toán Việt Nam, trong đó phải nêu rõ nguyên nhân đề nghị điều chỉnh, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện đăng ký kinh doanh xổ số; Ý kiến của chủ sở hữu về việc điều chỉnh, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xổ số; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất (bản sao có chứng thực)./.

Phương Quyên