Thủ tục khai hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ
TS. Nguyễn Hoàng Tuấn (Học viện Tài chính)

Trả lời: - Căn cứ khoản 1, 2 Điều 93 Thông tư 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 và được sửa đổi bổ sung theo Thông tư 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018, quy định:

“ Điều 93. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đăng ký tờ khai hải quan một lần:

1. Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thực hiện việc giao nhận trước, đăng ký tờ khai hải quan sau:

a) Trường hợp áp dụng:

a.5) Các trường hợp hàng hóa xuất nhập khẩu tại chỗ thực hiện việc giao nhận hàng hóa nhiều lần trong ngày hoặc trong tháng theo quy định tại khoản 6 Điều 86 Thông tư này.”

Như vậy, trong trường hợp của công ty có thể được phép đăng ký tờ khai trước, thực hiện giao nhận sau và phải đáp ứng quy định tại khoản 8 Điều 25 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP về đăng ký tờ khai một lần.