Tổng cục Hải quan dẫn chiếu theo quy định tại Luật Thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12; Nghị định 209/2013/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 100/2016/NĐ-CP quy định đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng; Thông tư 26/2015/TT-BTC sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng và khoản 5 Điều 10 Thông tư 219/2013/TT-BTC quy định thuế suất thuế giá trị gia tăng 5% đối với sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, hải sản chưa qua chế biến hoặc chỉ qua sơ chế, bảo quản ở khâu kinh doanh thương mại.

Theo đó, Tổng cục Hải quan cho rằng sản phẩm trồng trọt chưa chế biến thành các sản phẩm khác hoặc chỉ qua sơ chế thông thường của tổ chức, cá nhân tự sản xuất, đánh bắt bán ra và ở khâu nhập khẩu thuộc đối tượng không chịu thuế; ở khâu kinh doanh thương mại áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng 5%.

Tổng cục Hải quan đề nghị hải quan địa phương căn cứ quy định pháp luật và hàng hóa thực tế nhập khẩu, hồ sơ khai báo của doanh nghiệp, tài liệu kỹ thuật, quy trình sản xuất của sản phẩm... để xác định sản phẩm trồng trọt mới qua sơ chế thông thường hay đã qua chế biến để xác định thuế giá trị gia tăng đúng quy định./.