* Tại Hà Tĩnh, Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Thuế phối hợp với Kho bạc tỉnh và Ban quản lý Dự án Sắt Thạch Khê tổ chức học tập quán triệt các nội dung và kết luận của Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) cho hơn 150 đảng viên.

Đồng chí Nguyễn Văn Vinh – Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã quán triệt với Hội nghị 5 chuyên đề về các nội dung Nghị quyết, Kết luận của Hội nghị gồm: Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Ứng phó với công tác biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường; Tiếp tục đổi mới và hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở; Kết luận một số vấn đề về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, ưu đãi người có công, định hướng cải cách đến năm 2020 và tiếp thu, chỉnh lý dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Thuế Hà Tĩnh và Phú Thọ: Học tập, quán triệt nội dung Hội nghị Trung ương 7
Không khí học tập nghiêm túc tại Hà Tĩnh. Ảnh: Đức Thống

Đồng thời, đồng chí Phó bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh cũng đã đề nghị các đơn vị triển khai kịp thời các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị. Trước hết, cần làm tốt công tác tuyên truyền, phát huy hơn nữa vai trò của các đoàn thể trong việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là các nghị quyết, kết luận Hội nghị Trung ương 7 (khóa XI) đến toàn thể đoàn viên, hội viên và cán cộ công nhân viên lao động, nhằm tạo sự thống nhất cao trong Đảng và sự đồng luận trong cơ quan, đơn vị, đoàn kết nhất trí, nêu cao quyết tâm chính trị, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2013 đã đề ra.

* Tại Phú Thọ, Đảng bộ Cục Thuế tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các nghị quyết, kết luận Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI. Toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, nhân viên văn phòng cục thuế tham gia hội nghị.

Với thái độ nghiêm túc, tinh thần học tập cao, toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức, nhân viên Văn phòng Cục Thuế đã tiếp thu đầy đủ, quán triệt sâu sắc nội dung các nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về: Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của đối với công tác dân vận trong tình hình mới; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, đẩy mạnh quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; kết luận về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở và kết luận về cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công đến năm 2020. Hội nghị cũng thông qua chương trình hành động thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI.

Thông qua các buổi Hội nghị giúp cho các đồng chí cán bộ, đảng viên, nhân viên ở nhiều địa phương nắm đẩy đủ hơn, sâu sắc hơn về mục đích, ý nghĩa nội dung các nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI; trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất cao về ý chí, quyết tâm hành động các nghị quyết, kết luận của Ban chấp hành Trung ương Đảng./.

Đức Thống - Văn Học