Tinh thần chiến thắng 30/4/1975 vẫn tỏa sáng, phát huy giá trị trong thời đại ngày nay.

Tinh thần chiến thắng 30/4/1975 vẫn tỏa sáng, phát huy giá trị trong thời đại ngày nay.

Chiến công hiển hách đó không chỉ mở ra một trang mới trong lịch sử dân tộc Việt Nam mà còn luôn cổ vũ toàn Đảng, toàn dân ta trên những chặng đường cách mạng mới.

Biểu tượng ngời sáng

Cách đây 46 năm, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975, lá cờ của quân Giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, đánh dấu một mốc son chói lọi trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, kết thúc toàn thắng cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta. Chiến thắng 30/4/1975 là bản anh hùng ca bất hủ của chiến tranh nhân dân Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh; là thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trong thế kỷ XX do Đảng ta và Bác Hồ lãnh đạo, viết tiếp trang sử hào hùng trong tiến trình đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam qua hàng nghìn năm lịch sử.

“Năm tháng sẽ trôi qua nhưng thắng lợi của nhân dân ta trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta như một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỷ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”. Đúng như Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ IV (tháng 12/1976) nhận định, đã 46 năm qua đi nhưng tinh thần chiến thắng 30/4/1975 vẫn tỏa sáng, phát huy giá trị trong thời đại ngày nay.

Đối với thế giới, chiến thắng 30/4/1975 chính là thắng lợi tiêu biểu của lực lượng cách mạng, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì độc lập dân tộc, hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội; cổ vũ, động viên các dân tộc đang tiến hành đấu tranh giải phóng khỏi ách nô dịch của chủ nghĩa đế quốc, mở đầu sự sụp đổ của chủ nghĩa thực dân kiểu mới trên toàn thế giới.

Đối với đất nước ta, chiến thắng 30/4/1975 và thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước để lại cho dân tộc ta nhiều bài học vô giá, có ý nghĩa quan trọng đối với hôm nay và các thế hệ mai sau. Thắng lợi đó là thành quả của nhiều nhân tố, trong đó sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc là một nhân tố cơ bản, quan trọng.

Đại thắng mùa Xuân năm 1975 đã chứng minh tài thao lược và trí tuệ của Đảng ta trong lãnh đạo và chỉ đạo chiến tranh cách mạng, với đường lối chính trị, quân sự độc lập, tự chủ, đúng đắn, sáng tạo. Đảng ta đã hội tụ được sức mạnh của quân và dân cả nước, sức mạnh của toàn dân tộc và sức mạnh thời đại. Đảng ta đã đưa ra được những quyết định sáng suốt và chính xác, trên cơ sở phân tích, đánh giá đúng tình hình thế giới và trong nước, tương quan lực lượng giữa ta và địch để xác định đúng thời cơ lịch sử, hạ quyết tâm chiến lược mở cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975, giành thắng lợi triệt để trong thời gian ngắn nhất.

Đường lối, chủ trương của Đảng phản ánh ý chí, khát vọng độc lập, tự do của cả dân tộc, là ngọn cờ tập hợp, đoàn kết mọi tầng lớp nhân dân, tạo bước ngoặt mang tính lịch sử để nhân dân ta đi đến thắng lợi cuối cùng, giải phóng dân tộc, thống nhất non sông.

Chiến thắng 30/4/1975 xuất phát từ tinh thần khát khao độc lập, tự do, hòa bình, thống nhất của toàn thể dân tộc, vừa mang ý nghĩa lịch sử, vừa mang tầm thời đại; thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ, ý chí “dòng máu Lạc Hồng”, không bao giờ khuất phục trước kẻ thù xâm lược. Đồng thời, khẳng định một chân lý: Trong thời đại ngày nay, một quốc gia đất không rộng, người không đông, song đoàn kết chặt chẽ và đấu tranh kiên quyết dưới sự lãnh đạo của một đảng mác-xít chân chính có đường lối và phương pháp cách mạng đúng đắn, giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, được sự đồng tình, ủng hộ và giúp đỡ của các nước xã hội chủ nghĩa, các lực lượng cách mạng và nhân dân tiến bộ trên thế giới, thì hoàn toàn có thể đánh bại mọi thế lực đế quốc xâm lược, dù đó là đế quốc hùng mạnh nhất.

Viết tiếp những trang sử mới

Kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước là dịp để chúng ta ôn lại và tự hào về trang sử vẻ vang, truyền thống hào hùng của dân tộc Việt Nam anh hùng; đồng thời, nhận thức sâu sắc hơn nữa về ý nghĩa, giá trị lịch sử của thắng lợi vĩ đại này, về công lao của Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, nhân dân anh hùng và sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ.

Phát huy tinh thần và hào khí của chiến thắng 30/4/1975, toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tiếp tục đoàn kết, nỗ lực đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng đã đề ra. Trong đó, các mục tiêu tổng quát là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực cầm quyền và sức chiến đấu của Đảng; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, chế độ xã hội chủ nghĩa; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, phát huy ý chí và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc kết hợp với sức mạnh thời đại; đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định; phấn đấu để đến giữa thế kỷ XXI, nước ta trở thành nước phát triển, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Các mục tiêu cụ thể là: Đến năm 2025, Việt Nam là nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp; đến năm 2030 là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao; đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao; tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân 5 năm 2021 – 2025 trong khoảng 6,5% - 7%/năm.

Tinh thần và khí phách của chiến thắng 30/4 lịch sử là niềm cổ vũ lớn lao cho chúng ta hôm nay và mãi mãi về sau, là động lực mạnh mẽ tạo thành sức mạnh to lớn để phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, vững bước trên con đường phát triển, hướng tới tương lai tươi sáng, thực hiện thắng lợi mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội.

Phát huy tinh thần của chiến thắng 30/4/1975 trong thời đại ngày nay, sự đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động của toàn dân tộc chắc chắn sẽ lại là nhân tố tạo thành sức mạnh tổng hợp giúp đất nước ta, dân tộc ta tiếp tục chiến thắng đại dịch Covid-19, nhanh chóng phục hồi, ổn định tăng trưởng kinh tế - xã hội cũng như đời sống nhân dân để viết tiếp những trang sử mới trong kỷ nguyên phát triển, hội nhập của dân tộc.

Nguyễn Đức