Phiên đấu thầu được thực hiện trên hệ thống mua lại trái phiếu chính phủ (TPCP) có kỳ hạn (hệ thống ABBS) do Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) xây dựng và phát triển.

Tại phiên này, Kho bạc Nhà nước (KBNN) gọi thầu 800 tỷ đồng TPCP, với kỳ hạn mua lại là 14 ngày. Phiên đấu thầu có 5 thành viên tham gia chào giá, tổng khối lượng chào giá đạt 1.150 tỷ đồng. Kết quả, khối lượng trúng thầu mua lại đạt 300 tỷ đồng, với 2 thành viên trúng thầu.

Phiên đấu thầu thành công đã thể hiện sự phối hợp chặt chẽ và hiệu quả giữa HNX và KBNN trong việc triển khai Thông tư số 107/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn giao dịch mua lại có kỳ hạn TPCP từ nguồn ngân quỹ nhà nước tạm thời nhàn rỗi của KBNN.

Thông tư đã mở ra cơ chế cho phép KBNN trở thành nhà đầu tư trên thị trường công cụ nợ, có thể mua lại TPCP trên thị trường thứ cấp do chính tổ chức này phát hành. Theo đó, KBNN được thực hiện các giao dịch mua lại có kỳ hạn TPCP với các ngân hàng thương mại là thành viên giao dịch TPCP và được KBNN lựa chọn. TPCP được KBNN chấp nhận mua lại là trái phiếu đang được niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán, có kỳ hạn còn lại tối đa không quá 1 năm; thuộc quyền sở hữu hợp pháp của bên bán và được phép chuyển nhượng…

Hệ thống ABBS cho phép thực hiện toàn bộ quy trình mở thầu, chào thầu, xét thầu và tính giá giao dịch, sau đó kết quả mua lại có kỳ hạn TPCP sẽ được tổng hợp chung với giao dịch Repos hiện có để gửi sang VSD thanh toán bù trừ.

Nghiệp vụ mua lại TPCP của KBNN được kỳ vọng mang lại cho thị trường TPCP “làn gió mới” với sự tham gia của nhà đầu tư đặc biệt là KBNN, góp phần hoàn thiện thị trường TPCP, với các nghiệp vụ mới, gia tăng tính cạnh tranh trên thị trường, thúc đẩy các giao dịch TPCP trên thị trường thứ cấp và hỗ trợ thanh khoản cho các thành viên thị trường./.

Duy Thái