Theo thông tin từ Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN), thực hiện chỉ tiêu kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao năm 2023, ngày 3/4/2023 Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) đã ban hành Quyết định số 139/QĐ-TCDT giao chỉ tiêu kế hoạch cho các Cục DTNN khu vực thực hiện mua 220.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2023 nhằm bảo đảm tăng cường nguồn lực dự trữ quốc gia để đáp ứng nhu cầu xuất cấp hỗ trợ, cứu trợ trong các trường hợp đột xuất, cấp bách được Nhà nước giao.

Tổng cục Dự trữ Nhà nước đấu thầu mua 220.000 tấn gạo nhập kho dự trữ quốc gia

Đoàn kiểm tra của Cục Dự trữ nhà nước khu vực Bình Trị Thiên kiểm tra chất lượng gạo tại điểm kho Ba Đồn thuộc Chi cục Dự trữ nhà nước Quảng Trạch. Ảnh: Đức Minh

Để chuẩn bị cho công tác đấu thầu mua gạo năm 2023, Tổng cục DTNN đã chỉ đạo 22 Cục DTNN khu vực thống nhất thực hiện lựa chọn nhà thầu mua gạo DTQG trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; đồng thời, phổ biến quán triệt đến các cán bộ công chức có liên quan đến hoạt động đấu thầu thực hiện việc nghiên cứu, cập nhật nắm vững quy định của pháp luật về đấu thầu, các Thông tư hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tổ chức lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia.

Về triển khai quy trình đấu thầu mua gạo nhập kho DTQG năm 2023, ngày 25/5/2023, Tổng cục DTNN có Quyết định số 176/QĐ-TCDT về phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp 220.000 tấn gạo nhập kho DTQG kế hoạch năm 2023 của 22 Cục DTNN khu vực.

Theo đó, Tổng cục DTNN yêu cầu các Cục DTNN khu vực thực hiện: Thời gian đăng tải E-TBMT chậm nhất đến ngày 5/6/2023; thời điểm đóng thầu: 9 giờ ngày 26/6/2023. Việc mở E-HSĐXKT phải được hoàn thành trong vòng 2 giờ kể từ thời điểm đóng thầu; Thời gian thực hiện hợp đồng: Tối đa 60 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực; Thời hạn hoàn thành nhập gạo vào kho dự trữ quốc gia tối đa đến hết ngày 15/10/2023.

Được biết, trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, Tổng cục DTNN đã ban hành các văn bản số 587/TCDT-QLHDT ngày 14/4/2023 và văn bản số 804/TCDT-QLHDT ngày 1/6/2023 về hướng dẫn các Cục DTNN khu vực thực hiện lựa chọn nhà thầu để mua gạo DTQG năm 2023; trong đó hướng dẫn các Cục tiếp tục thực hiện chấm điểm “uy tín nhà thầu” trong bảng chấm điểm kỹ thuật để đánh giá mức độ uy tín nhà thầu trong đấu thầu mua gạo DTQG như đã triển khai các năm 2021, năm 2022 nhằm bảo đảm công bằng, tăng tính cạnh tranh, nâng cao trách nhiệm của các nhà thầu trúng thầu trong quá trình thực hiện hợp đồng cung cấp gạo và từ đó để các Cục DTNN khu vực triển khai thực hiện công tác đấu thầu mua gạo nhập kho dự trữ quốc gia năm 2023 đảm bảo thống nhất, chặt chẽ và có hiệu quả.