tổng cục thuế

Công chức của Tổng cục Thuế được đo nhiệt độ trước khi vào làm việc tại cơ quan. Ảnh: NM.

Theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế, để thực hiện tốt các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn tỉnh, thành phố theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu cục trưởng 19 cục thuế tỉnh, thành phố phía Nam phổ biến, quán triệt đầy đủ chỉ đạo của trung ương và của tỉnh, thành phố về công tác phòng, chống dịch.

Lãnh đạo các cục thuế phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, thực hiện nghiêm các nội dung quy định về việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn.

Thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội tại đơn vị mình, đảm bảo làm việc giãn cách theo quy định của địa phương và cơ quan chức năng. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức không chấp hành thực hiện các yêu cầu về phòng chống dịch của các cơ quan chức năng trên địa bàn.

Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, các cục thuế xây dựng và thực hiện phương án làm việc trực tuyến, sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà để giải quyết các nhiệm vụ được phân công. Đồng thời, bố trí 1 bộ phận trực tại trụ sở cơ quan thuế để kịp thời xử lý công việc theo yêu cầu của người nộp thuế, hỗ trợ tốt nhất cho người nộp thuế, đảm bảo công tác quản lý thuế không bị gián đoạn và ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp.

Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân, doanh nghiệp thực hiện nộp thuế, giao dịch với cơ quan thuế qua hệ thống thuế điện tử, cổng thông tin điện tử của cơ quan thuế, thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính, tiếp nhận, xử lý, trả kết quả bằng phương thức điện tử, bưu chính, hạn chế trực tiếp đến cơ quan thuế để phòng, chống lây nhiễm dịch bệnh.

Lãnh đạo các cục thuế cần quan tâm đến công tác an sinh xã hội, động viên tinh thần đối với các trường hợp công chức, viên chức, người lao động của đơn vị mình thuộc diện F0, F1, F2… và các trường hợp thuộc khu vực phong tỏa.

Đồng thời, phổ biến tới toàn thể công chức, người lao động phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, tự lực tự cường, chia sẻ ủng hộ, hưởng ứng và nghiêm túc thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ đạo của chính quyền địa phương./.

Nhật Minh