Bộ Tài chính đã rất khẩn trương đưa chính sách giảm thuế vào cuộc sống Đáp ứng mong đợi của người dân và doanh nghiệp

Phối hợp với các bộ, ngành, địa phương để hỗ trợ doanh nghiệp

Để kịp thời triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết, ngày 28/10/2021, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có văn bản gửi các Bộ: Giao thông vận tải; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thông tin và Truyền thông; Kế hoạch và Đầu tư; Công thương; UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc đề nghị phối hợp triển khai Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15.

Theo đó, Bộ Tài chính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố và các bộ quan tâm phối hợp chỉ đạo các đơn vị, cơ quan chuyên môn triển khai các biện pháp để người tiêu dùng được thụ hưởng lợi ích từ việc giảm thuế giá trị gia tăng (GTGT) quy định tại khoản 3 Điều 1 và khoản 1 Điều 2 Nghị quyết 406.

Trong đó tập trung các giải pháp ổn định cung cầu hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT nhằm giữ bình ổn mặt bằng giá cả thị trường (giá chưa có thuế GTGT) từ ngày 1/11/2021 đến hết ngày 31/12/2021 cơ bản ổn định so với thời điểm trước ngày 1/11/2021.

Tổng cục Thuế hướng dẫn chính sách giảm thuế cho doanh nghiệp
Tổng cục Thuế yêu cầu cơ quan thuế các cấp tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức, người dân được thụ hưởng chính sách miễn, giảm thuế. Ảnh: NM.

Khẩn trương chủ động rà soát thông báo trong năm 2021 của cơ quan có thẩm quyền tại địa phương liên quan đến dịch Covid-19, trong đó có nội dung dừng, ngừng hoặc tạm ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh đối với một hoặc nhiều hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trên địa bàn để ban hành danh sách các địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch Covid-19 trong năm 2021.

Việc rà soát này là căn cứ thực hiện miễn thuế thu nhập cá nhân (TNCN), thuế GTGT và các loại thuế khác phải nộp đối với hộ, cá nhân theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị quyết 406. Quyết định ban hành gửi về Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế) trước ngày 5/11/2021.

Bộ Tài chính cũng đề nghị các bộ, UBND các tỉnh chỉ đạo các cơ quan liên quan trên địa bàn triển khai tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát để người tiêu dùng hiểu và được thụ hưởng lợi ích từ việc giảm thuế GTGT. Trong đó tập trung các biện pháp ổn định cung cầu hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT nhằm giữ bình ổn mặt bằng giá cả thị trường từ ngày 1/11/2021 đến hết ngày 31/12/2021 cơ bản ổn định so với thời điểm trước ngày 1/11/2021.

Văn bản của Bộ Tài chính cũng đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các bộ quan tâm chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ, thường xuyên với Bộ Tài chính để xử lý kịp thời những khó khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện.

Đảm bảo hỗ trợ đúng đối tượng được thụ hưởng

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài chính, ngày 29/10/2021, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã yêu cầu Vụ Chính sách (Tổng cục Thuế) sao gửi toàn văn Nghị định số 92/2021/NĐ-CP ngày 27/10/2021 của Chính phủ để các cục thuế triển khai thực hiện.

Trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết, nghị định cần tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, tổ chức, người dân, đồng thời có trách nhiệm kiểm tra, giám sát về giá bán hàng hóa, dịch vụ từ sau ngày 1/11/2021 của các doanh nghiệp, tổ chức trên địa bàn để đạt mục tiêu người tiêu dùng được thụ hưởng lợi ích từ việc giảm thuế GTGT theo quy định.

Trường hợp phát hiện các hiện tượng lợi dụng chính sách của Nhà nước để tăng giá bán của các hàng hóa, dịch vụ được giảm thuế GTGT, cần kịp thời tham mưu biện pháp xử lý với UBND tỉnh, thành phố.

Về việc lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT, tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 92/2021/NĐ-CP quy định trình tự, thủ tục thực hiện giảm thuế GTGT như sau:

Đối với doanh nghiệp, tổ chức theo phương pháp khấu trừ, khi lập hoá đơn GTGT cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT, tại dòng thuế suất thuế GTGT ghi “mức thuế suất theo quy định (5% hoặc 10%) x 70%; tiền thuế GTGT; tổng số tiền người mua phải thanh toán.

Căn cứ hóa đơn GTGT, doanh nghiệp, tổ chức sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ kê khai thuế GTGT đầu ra, doanh nghiệp, tổ chức sản xuất kinh doanh mua hàng hóa, dịch vụ kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo số thuế đã giảm ghi trên hóa đơn GTGT.

Đối với doanh nghiệp, tổ chức khai thuế theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu, khi lập hoá đơn bán hàng cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm GTGT, tại cột “thành tiền” ghi đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ trước khi giảm, tại dòng “cộng tiền hàng hóa, dịch vụ” ghi theo số đã giảm 30% mức tỷ lệ trên doanh thu, đồng thời ghi chú “đã giảm (số tiền) tương ứng 30% mức tỷ lệ để tính thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết số 406/NQ-UBTVQH15”.

Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung nêu trên. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cục thuế báo cáo về Tổng cục Thuế để xử lý kịp thời./.