Ba doanh nghiệp chưa cổ phần hóa trong năm 2014 như kế hoạch đề ra (do vướng thủ tục quyết toán bất động sản, chờ định giá doanh nghiệp) sẽ thực hiện vào năm 2015. Ngoài ra, có 7 doanh nghiệp đề nghị được cổ phần sớm hơn kế hoạch.

Được biết, TP. Hồ Chí Minh có 91 doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước trực thuộc. Theo kế hoạch, Thành phố sẽ tiến hành cổ phần hóa 85 doanh nghiệp; trong đó, có 35 doanh nghiệp sẽ hoàn thành cổ phần hóa trong năm 2014 và 2015, 50 doanh nghiệp sẽ hoàn thành sau năm 2015./.

Theo HCM CityWeb