Cụ thể, thu ngân sách nội địa ước thực hiện 268.302 tỷ đồng, đạt 87,2% dự toán, chiếm 66,8% tổng thu cân đối và giảm 4,7% (so với cùng kỳ năm 2022); thu dầu thô ước thực hiện 22.431 tỷ đồng, vượt 40,2% dự toán, chiếm 5,6% tổng thu cân đối và giảm 15,8%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước thực hiện 110.750 tỷ đồng, đạt 76,0% dự toán, chiếm 27,6% tổng thu cân đối và giảm 15,3%.

Công chức Hải quan TP. Hồ Chí Minh làm thủ tục thông quan hàng hóa cho doanh nghiệp. Ảnh Đỗ Doãn
Làm thủ tục thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp tại Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh. Ảnh: Đỗ Doãn

Trong các khoản thu ngân sách nội địa, thu từ doanh nghiệp nhà nước ước thực hiện 26.885 tỷ đồng, đạt 86,4% dự toán, chiếm 6,7% tổng thu và giảm 8%; thu từ khu vực ngoài nhà nước ước thực hiện 78.626 tỷ đồng, đạt 90,3% dự toán, chiếm 19,6% tổng thu và tăng 3,7%; thu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước thực hiện 67.271 tỷ đồng, đạt 90,3% dự toán, chiếm 16,8% tổng thu và giảm 4,8%.

Trong khi đó, thu cân đối ngân sách địa phương 11 tháng năm 2023 ước thực hiện 121.808 tỷ đồng, vượt 4,1% dự toán, chiếm 30,3% tổng thu cân đối ngân sách nhà nước và tăng 0,6% so với cùng kỳ.

Về chi ngân sách địa phương, tổng chi 11 tháng ước thực hiện 76.321 tỷ đồng, đạt 60,4% dự toán và tăng 41,7%. Trong đó, chi đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách địa phương ước thực hiện 20.830 tỷ đồng, đạt 45,2% dự toán và tăng 45,3%; chi thường xuyên ước thực hiện 41.590 tỷ đồng, đạt 69,2% dự toán và tăng 11,3%.

Trong các khoản chi thường xuyên, chi cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề ước thực hiện 15.365 tỷ đồng, đạt 73,1% dự toán và tăng 24,3%; chi cho sự nghiệp y tế ước thực hiện 2.669 tỷ đồng, đạt 42,4% dự toán và giảm 24,8%; chi khoa học và công nghệ ước thực hiện 596 tỷ đồng, đạt 62,0% dự toán và giảm 14,3%.

Nhìn chung, tổng thu ngân sách nhà nước trên toàn địa bàn TP. Hồ Chí Minh 11 tháng năm 2023 giảm 8,5% so với cùng kỳ. Ngược lại, chi ngân sách địa phương tăng 41,7%, trong đó chi đầu tư từ nguồn ngân sách địa phương tăng 45,3% và chi thường xuyên tăng 11,3%.