TP.Hồ Chí Minh: Ban hành kế hoạch đẩy nhanh tiến độ dự án thành phần 1 đường vành đai 3

Sơ đồ dự án đường vành đai 3 và vành đai 4 TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Ảnh: Minh họa

Theo đó, để đảm bảo tiến độ đề ra trong kế hoạch, UBND thành phố phân định rõ trách nhiệm, giao các sở, ngành liên quan rà soát, tổ chức thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ của mình kèm theo mốc thời gian cụ thể.

Đối với công tác phối hợp, trong quá trình thực hiện, Ban chỉ huy dự án sẽ định kỳ hoặc đột xuất họp kiểm điểm tiến độ dự án.

UBND TP. Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị thực hiện dự án đường vành đai 3 TP. Hồ Chí Minh phải nâng cao kỷ cương, kỷ luật, tính chủ động phối hợp; không đùn đẩy các công việc thuộc thẩm quyền quản lý lên cơ quan cấp trên hoặc cơ quan khác.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND TP. Thủ Đức và các huyện liên quan nâng cao kỷ cương, kỷ luật, tính chủ động phối hợp giữa các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ; chủ động xử lý dứt điểm các vướng mắc, khó khăn; kịp thời báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, giải quyết; kiện toàn bộ máy, nhân sự thực hiện dự án; có trách nhiệm và nêu rõ quan điểm xử lý theo chức năng, đúng thời hạn yêu cầu của cơ quan, đơn vị chủ trì; không đùn đẩy các công việc thuộc thẩm quyền quản lý lên cơ quan cấp trên hoặc cơ quan khác.

UBND thành phố giao Sở Giao thông vận tải tham mưu, đề xuất Chủ tịch UBND thành phố hình thức xử lý phù hợp đối với tổ chức, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ quá 2 lần liên tiếp, làm cơ sở xem xét đánh giá, kiểm điểm theo đúng quy định.

Sở Nội vụ tham mưu, đề xuất UBND thành phố đánh giá, xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó được giao phụ trách thay người đứng đầu các cơ quan, đơn vị để xảy ra việc chậm phối hợp, tham gia ý kiến góp ý đối với lĩnh vực phụ trách...

Về tiến độ cụ thể của dự án thành phần 1, UBND TP. Hồ Chí Minh ấn định công tác khảo sát vật liệu phải hoàn thành trước ngày 25/3. Công tác khảo sát, lập thiết kế kỹ thuật - dự toán đối với các gói thầu khởi công trong tháng 6/2023 hoàn thành trước ngày 9/4. Các gói thầu còn lại hoàn thành chậm nhất ngày 31/8. Công tác thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật - dự toán đối với các gói thầu khởi công trong tháng 6/2023 phải hoàn thành trước ngày 28/4. Các gói thầu còn lại phải hoàn thành chậm nhất ngày 25/10. Công tác lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu khởi công tháng 6/2023 phải hoàn thành trước ngày 23/6. Các gói thầu còn lại hoàn thành chậm nhất ngày 24/12./.