anh moi

Dây chuyền may gia công tại doanh nghiệp ở Trà Vinh. Ảnh: Gia Cư

Đại diện lãnh đạo Cục Thuế Trà Vinh cho biết, 6 tháng đầu năm đơn vị tập trung chỉ đạo tăng cường phân tích, xác định đúng số nợ đọng; tích cực áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để thu hồi các khoản nợ có khả năng thu, phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận trong cơ quan Thuế và với các cơ quan liên quan để kịp thời xử lý các khoản nợ chờ xử lý, các khoản nợ khó thu để áp dụng các biện pháp đôn đốc, cưỡng chế.

Qua đó, đã ban hành 107 nghìn lượt thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp gửi đến người nộp thuế; 19 quyết định cưỡng chế bằng biện pháp trích tiền từ tài khoản, 22 quyết định cưỡng chế bằng biện pháp thông báo hóa đơn không còn giá trị sử dụng.

Với việc triển khai thực hiện các biện pháp quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế, tính đến thời điểm ngày 30/6/2021 Trà Vinh đã thu được 91,5 tỷ đồng thuế nợ. Riêng thu nợ gia hạn theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ được 38,4 tỷ đồng, đạt 95,9% trên tổng số gia hạn; số nợ còn lại 1,6 tỷ đồng, chiếm 4,1% trên tổng số tiền được gia hạn (trong đó số nợ của các doanh nghiệp đã bị cưỡng chế, giải thể, tạm ngưng hoạt động, bỏ địa chỉ kinh doanh và nợ khó thu là 1 tỷ đồng, số nợ còn lại phải thu là 579 triệu đồng).

Theo Cục Thuế Trà Vinh, tổng số nợ thuế tính đến thời điểm ngày 30/6/2021 trên địa bàn toàn tỉnh là 144,2 tỷ đồng (giảm 403 triệu đồng) so với 31/12/2020; đạt tỷ lệ 4,78% trên tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2021.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, Cục Thuế Trà Vinh đã tổng hợp hồ sơ khoanh nợ, xóa nợ theo Nghị quyết số 94/2019/QH14 của Quốc hội được 690 người nộp thuế với số tiền 26,4 tỷ đồng (gồm 489 doanh nghiệp và tổ chức với số tiền 26,1 tỷ đồng, 201 hộ kinh doanh với số tiền 269 triệu đồng)./.

Gia Cư