Ứng dụng công nghệ thông tin góp phần tinh giản biên chế, qua đó tạo nguồn cải cách tiền lương.

Ứng dụng công nghệ thông tin góp phần tinh giản biên chế, qua đó tạo nguồn cải cách tiền lương.

Tiết kiệm từ nhiều nguồn để cải cách lương

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo thông tư hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN) 3 năm 2022 - 2024, trong đó hướng dẫn về dự toán chi tạo nguồn cải cách tiền lương.

Dự thảo thông tư đã quy định rõ về dự toán chi tạo nguồn cải cách tiền lương, điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng (phần NSNN đảm bảo), trợ cấp ưu đãi người có công. Theo đó, năm 2022, dự toán chi tiếp tục thực hiện chính sách tạo nguồn cải cách tiền lương, kết hợp triệt để tiết kiệm chi gắn với sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao mức độ tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập, theo quy định của Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 (Khóa XII) về thực hiện cải cách chính sách tiền lương.

Các bộ, cơ quan trung ương lập dự toán chi tạo nguồn cải cách tiền lương từ nguồn thực hiện cải cách tiền lương đến hết năm 2021 còn dư chuyển sang năm 2022 (nếu có); sử dụng tối thiểu 40% nguồn thu được để lại theo quy định. Riêng đối với số thu từ việc cung cấp các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, y tế dự phòng và dịch vụ y tế khác của cơ sở y tế công lập sử dụng tối thiểu 35% số thu, sau khi trừ đi một số khoản chi phí đã được kết cấu vào giá dịch vụ theo quy định.

Ngoài ra, thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên tăng thêm so với dự toán năm 2021 (trừ các khoản tiền lương, phụ cấp theo lương, các khoản có tính chất lương và các khoản chi cho con người theo chế độ).

Đáng lưu ý, các cơ quan, đơn vị hành chính ở trung ương đang áp dụng cơ chế đặc thù theo phê duyệt của cấp thẩm quyền tự cân đối nguồn thực hiện điều chỉnh tiền lương trong năm 2022 theo Nghị quyết số 27-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 7 khóa XII, NSNN không hỗ trợ thêm.

Các địa phương lập dự toán chi tạo nguồn cải cách tiền lương từ một phần nguồn thu được để lại theo chế độ của các cơ quan, đơn vị sự nghiệp công lập (tối thiểu 40% số thu được để lại theo chế độ; riêng đối với số thu từ việc cung cấp các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, y tế dự phòng và dịch vụ y tế khác của cơ sở y tế công lập sử dụng tối thiểu 35% số thu, sau khi trừ đi một số khoản chi phí đã được kết cấu vào giá dịch vụ theo quy định).

Tiết kiệm phải là việc thật, tiền thật

Trên thực tế, từ nhiều năm nay, trong hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN hàng năm, Bộ Tài chính luôn đề nghị các đơn vị sử dụng ngân sách triệt để tiết kiệm chi, đặc biệt là chi thường xuyên, dành thêm nguồn để chi cho đầu tư phát triển. Qua thực tế triển khai, đặc biệt là trong năm 2020, khi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, NSNN phải chi thêm nhiều khoản cấp bách phát sinh, thì càng phải tiết kiệm.

Nhiều địa phương đã thực hiện tiết kiệm thêm chi thường xuyên, ngoài các yêu cầu của Bộ Tài chính, dành thêm nguồn lực để chi cho đầu tư cơ sở hạ tầng, cho cho con người. Ví dụ như TP. Hà Nội năm 2020 đã cắt giảm và tiết kiệm được 3.600 tỷ đồng chi thường xuyên. Trong đó, kinh phí tiết kiệm là 3.356 tỷ đồng; kinh phí cắt giảm cho các hoạt động như hội thảo, hội nghị, đi công tác trong và ngoài nước lên đến hơn 243 tỷ đồng.

Trong bối cảnh nền kinh tế tiếp tục bị tác động do dịch Covid-19, ảnh hưởng trực tiếp đến thu NSNN, thì tiếp tục phải triệt để tiết kiệm trong chi tiêu, năm 2021 cũng vậy và năm 2022 không là ngoại lệ.

Bộ Tài chính cũng đã đưa ra mục tiêu phấn đấu hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu NSNN năm 2021; tăng cường công tác quản lý thu, thu hồi nợ đọng thuế; tăng cường thanh tra, kiểm tra thuế; chống chuyển giá, trốn lậu thuế; đôn đốc thu hồi các khoản nợ đọng thuế, phấn đấu giảm tỷ lệ nợ đọng thuế xuống dưới 5% tổng thu NSNN năm 2021. Về chi NSNN, các đơn vị sử dụng ngân sách phải tổ chức điều hành chi NSNN chặt chẽ, tiết kiệm. Trong đó, các đơn vị tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên...

Không chỉ nói suông, thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ thu hồi các khoản kinh phí thường xuyên đã giao cho các bộ, cơ quan trung ương và địa phương nhưng đến ngày 30/6/2021 chưa phân bổ hoặc đã phân bổ mà chưa triển khai thực hiện (chưa phê duyệt dự toán, chưa tổ chức đấu thầu) và các khoản kinh phí thường xuyên chưa thực sự cần thiết. Nguồn tiết kiệm này bổ sung nguồn dự phòng của ngân sách trung ương và ngân sách địa phương chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, công tác


Trước diễn biến dịch Covid-19 vẫn còn phức tạp, mới đây Chính phủ đã yêu cầu các bộ, ngành, địa phương siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân sách nhà nước, triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, ưu tiên dành nguồn lực phục vụ phòng, chống dịch và các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, đột xuất khác. Chính phủ đề xuất những con số hết sức cụ thể, đó là: Các bộ, ngành, địa phương cắt giảm tối thiểu 50% kinh phí hội nghị, công tác trong và ngoài nước còn lại (trừ các hoạt động quan trọng, cấp bách và phục vụ công tác phòng chống dịch của các bộ: Quốc phòng, Công an, Y tế, kinh phí hoạt động ngoại giao quốc gia khác của Bộ Ngoại giao) và tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên khác còn lại của năm 2021 để bổ sung nguồn cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, tăng đầu tư phát triển và nhiệm vụ an ninh, quốc phòng cần thiết.

Minh Anh